รายชื่อนศ.
รายวิชา529436 : ELECTRICAL POWER SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย  EE
2 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE
3 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน  EE
4 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา  EE
5 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE
6 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE
7 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE
8 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE
9 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE
10 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE
11 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE
12 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE
13 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE
14 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE
15 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE
16 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ  EE
17 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE
18 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE
19 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์  EE
20 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE
21 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE
22 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE
23 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE
24 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE
25 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE
26 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE
27 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE
28 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE
29 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE
30 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์  EE
31 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE
32 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE
33 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE
34 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE
35 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE
36 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE
37 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE
38 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE
39 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE
40 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE
41 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม  EE
42 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.