รายชื่อนศ.
รายวิชา529436 : ELECTRICAL POWER SYSTEM
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ  EE10
2 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
3 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
4 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE10
5 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
6 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE10
7 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
8 B6016968 นายไมตรี เขตคำ  EE10
9 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
10 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE10
11 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
12 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE10
13 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก  EE10
14 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
15 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE10
16 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
17 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
18 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE10
19 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
20 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
21 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
22 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
23 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE10
24 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE10
25 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
26 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
27 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE10
28 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE10
29 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE10
30 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
31 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE10
32 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
33 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
34 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE10
35 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE10
36 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
37 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
38 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE10
39 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE10
40 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
41 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
42 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE10
43 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.