รายชื่อนศ.
รายวิชา539201 : INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering10
2 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering10
3 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering10
4 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering10
5 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering10
6 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ  Electronic Engineering10
7 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering10
8 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
9 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering10
10 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง  Electronic Engineering10
11 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering10
12 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering10
13 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering10
14 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
15 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering10
16 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering10
17 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์  Electronic Engineering10
18 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering10
19 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  Electronic Engineering10
20 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  Electronic Engineering10
21 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering10
22 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering10
23 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering10
24 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering10
25 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering10
26 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering10
27 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering10
28 B6226398 นายคมชาญ พุฒพิมพ์  Electronic Engineering10
29 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering10
30 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering10
31 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering10
32 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Electronic Engineering10
33 B6237912 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์  Electronic Engineering10
34 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering10
35 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  Electronic Engineering10
36 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering10
37 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering10
38 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.