รายชื่อนศ.
รายวิชา551261 : MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
2 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร  Mechatronics Engineering10
3 B6118570 นายพชร ประสิทธิแสง  PRECISION ENGINEERING10
4 B6136406 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต  PRECISION ENGINEERING10
5 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ  Mechatronics Engineering10
6 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน  Mechatronics Engineering10
7 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
8 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ  Mechatronics Engineering10
9 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา  Mechatronics Engineering10
10 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา  Mechatronics Engineering10
11 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์  PRECISION ENGINEERING10
12 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด  Mechatronics Engineering10
13 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย  Mechatronics Engineering10
14 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering10
15 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ  Mechatronics Engineering10
16 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี  Mechatronics Engineering10
17 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering10
18 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ  Mechatronics Engineering10
19 B6211752 นายนุชา ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
20 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์  Mechatronics Engineering10
21 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering10
22 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ  Mechatronics Engineering10
23 B6211844 นายคณุตม์ การุญ  Mechatronics Engineering10
24 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง  Mechatronics Engineering10
25 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย  Mechatronics Engineering10
26 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ  Mechatronics Engineering10
27 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร  Mechatronics Engineering10
28 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น  Mechatronics Engineering10
29 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์  Mechatronics Engineering10
30 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง  Mechatronics Engineering10
31 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย  Mechatronics Engineering10
32 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์  Mechatronics Engineering10
33 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ  Mechatronics Engineering10
34 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง  Mechatronics Engineering10
35 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง  Mechatronics Engineering10
36 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา  Mechatronics Engineering10
37 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
38 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู  Mechatronics Engineering10
39 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ  Mechatronics Engineering10
40 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา  Mechatronics Engineering10
41 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย  Mechatronics Engineering10
42 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร  Mechatronics Engineering10
43 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา  PRECISION ENGINEERING10
44 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน  PRECISION ENGINEERING10
45 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง  PRECISION ENGINEERING10
46 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING10
47 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา  PRECISION ENGINEERING10
48 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING10
49 B6234232 นายไชยภพ บางสอน  PRECISION ENGINEERING10
50 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  Mechatronics Engineering10
51 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING10
52 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING10
53 B6237226 นายธนพล ระลึก  PRECISION ENGINEERING10
54 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING10
55 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์  PRECISION ENGINEERING10
56 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
57 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร  PRECISION ENGINEERING10
58 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING10
59 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering10
60 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering10
61 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING10
62 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  PRECISION ENGINEERING10
63 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  PRECISION ENGINEERING10
64 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING10
65 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา  PRECISION ENGINEERING10
66 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
67 B6239237 นายวรพล สลาตัน  PRECISION ENGINEERING10
68 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  PRECISION ENGINEERING10
69 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING10
70 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.