รายชื่อนศ.
รายวิชา551261 : MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช  Mechatronics Engineering10
2 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ  Mechatronics Engineering10
3 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง  PRECISION ENGINEERING10
4 B6117559 นางสาวศิริฉัตร อินสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
5 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม  Mechatronics Engineering10
6 B6132057 นายปวริศ สุวรรณรัตน์  Mechatronics Engineering10
7 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ  Mechatronics Engineering10
8 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย  Mechatronics Engineering10
9 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering10
10 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต  Mechatronics Engineering10
11 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering10
12 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม  Mechatronics Engineering10
13 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
14 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน  Mechatronics Engineering10
15 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering10
16 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ  Mechatronics Engineering10
17 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม  Mechatronics Engineering10
18 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ  Mechatronics Engineering10
19 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล  Mechatronics Engineering10
20 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย  Mechatronics Engineering10
21 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล  Mechatronics Engineering10
22 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา  Mechatronics Engineering10
23 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย  Mechatronics Engineering10
24 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย  Mechatronics Engineering10
25 B6212124 นายปภังกร พลแสน  Mechatronics Engineering10
26 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์  Mechatronics Engineering10
27 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง  Mechatronics Engineering10
28 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี  Mechatronics Engineering10
29 B6212278 นายธนพล คำจันทร์  Mechatronics Engineering10
30 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา  Mechatronics Engineering10
31 B6212339 นายฐนปกร ลำใย  Mechatronics Engineering10
32 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
33 B6212421 นายอลงกต สีพลัง  Mechatronics Engineering10
34 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ  Mechatronics Engineering10
35 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์  Mechatronics Engineering10
36 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร  Mechatronics Engineering10
37 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง  Mechatronics Engineering10
38 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
39 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
40 B6212735 นายชยางกูร มุสิกขะพันธ์  Mechatronics Engineering10
41 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล  Mechatronics Engineering10
42 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
43 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก  Mechatronics Engineering10
44 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering10
45 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา  Mechatronics Engineering10
46 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ  Mechatronics Engineering10
47 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ  Mechatronics Engineering10
48 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช  Mechatronics Engineering10
49 B6233785 นายซอยีไวยัน   Mechatronics Engineering10
50 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
51 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING10
52 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง  PRECISION ENGINEERING10
53 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
54 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล  PRECISION ENGINEERING10
55 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
56 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี  Mechatronics Engineering10
57 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering10
58 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
59 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING10
60 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING10
61 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
62 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING10
63 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน  PRECISION ENGINEERING10
64 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส  PRECISION ENGINEERING10
65 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  PRECISION ENGINEERING10
66 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING10
67 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา  Mechatronics Engineering10
68 B6237721 นายธนวิทย์ ศิลวิชัย  Mechatronics Engineering10
69 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  PRECISION ENGINEERING10
70 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PRECISION ENGINEERING10
71 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  PRECISION ENGINEERING10
72 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.