รายชื่อนศ.
รายวิชา531101 : ENGINEERING MATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน  MAE40
2 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
4 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE10
5 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
6 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE10
7 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว  CME10
8 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering10
9 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ  Electronic Engineering10
10 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด  Geological Engineering10
11 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
12 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์  TCE10
13 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
14 B5913152 นางสาวศศิธร พลที  Electronic Engineering10
15 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
16 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
17 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering10
18 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
19 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering10
20 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering10
22 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE10
23 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE10
25 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์  CPE10
26 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ  ChemE10
27 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา  N/A10
28 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering10
29 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์  PE10
30 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering10
31 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา  Mechatronics Engineering10
32 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
33 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
35 B6209292 นายสหรัฐ ชินภักดี  Agricultural and Food Engineering10
36 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
37 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING10
38 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร  CERAMIC ENGINEERING10
40 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์  CERAMIC ENGINEERING10
41 B6214678 นางสาวสิริมา อุตส่าห์  N/A60
42 B6214746 นายพงศธร บุญเอก  Metallurgical Engineering10
43 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE10
44 B6216191 นางสาวสุพรรษา วิเชียรรัมย์  PE10
45 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering10
46 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering10
47 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering10
48 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
49 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE10
50 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering10
51 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering10
52 B6218379 นางสาวศิริกุล บุญชิด  N/A10
53 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง  Mechatronics Engineering10
54 B6218881 นายรวิวัตน์ รสจันทร์  N/A60
55 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  CERAMIC ENGINEERING10
56 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
57 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี  CERAMIC ENGINEERING10
58 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering10
59 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING10
60 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  Agricultural and Food Engineering10
61 B6222451 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6222604 นางสาวพัชราภา ชินบุบผา  PE10
63 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE10
64 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE10
65 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE10
66 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
67 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
68 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี  CERAMIC ENGINEERING10
69 B6224486 นายอภิพัฒน์ สายหอม  PE10
70 B6224837 นางสาวชญานี คงชุ่ม  N/A10
71 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  PRECISION ENGINEERING10
72 B6224912 นายพชร ขวานทอง  CERAMIC ENGINEERING10
73 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  Environmental Engineering10
74 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE10
75 B6225438 นายหรรษวัต ช่างการ  Environmental Engineering10
76 B6225797 นางสาวกสุมา ชุบกระโทก  PE10
77 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering10
78 B6226107 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  N/A60
79 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  CERAMIC ENGINEERING10
80 B6227180 นายอิทธิกร ชูชื่น  N/A60
81 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering10
82 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  Mechatronics Engineering10
83 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู  PE10
84 B6230876 นางสาวมิ่งขวัญ สรรสันทัด  N/A60
85 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
86 B6235789 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์  PE10
87 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering10
88 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE10
89 B6236045 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  N/A10
90 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม  PE10
91 B6236281 นายธีรยุทธ แสงพรม  N/A10
92 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
93 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
94 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
95 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING10
96 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
97 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
98 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี  PE10
99 B6239138 นายกัสมา เง่อเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
100 B6239558 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE10
101 B6335632 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  Transportation And Logistics Engineering10
102 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
103 B6335694 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A10
104 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering10
105 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
106 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  N/A10
107 B6335939 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี  N/A10
108 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering10
109 B6335960 นายชินวัตร ภูสีคุณ  N/A10
110 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING10
111 B6336004 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์  CERAMIC ENGINEERING10
112 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING10
113 B6336127 นายธีทัต หงสกุล  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.