รายชื่อนศ.
รายวิชา538310 : MINE ECONOMICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย  Geological Engineering10
2 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง  Geological Engineering10
3 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน  Geological Engineering10
4 B5903085 นายธีรวุธ สายรัตน์  Geological Engineering10
5 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
6 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด  Geological Engineering10
7 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering10
8 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์  Geological Engineering10
9 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี  Geological Engineering10
10 B5906857 นายเที่ยงธรรม ฉวีนวล  Geological Engineering10
11 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
12 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น  Geological Engineering10
13 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering10
14 B5913794 นางสาวอัญชนา บุญสาลี  Geological Engineering10
15 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering10
16 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering10
17 B5916597 นายชลิต พลดงนอก  Geological Engineering10
18 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering10
19 B5920952 นายวรเมธ นาคกระแสร์  Geological Engineering10
20 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม  Geological Engineering10
21 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering10
22 B5922147 นางสาวนันทิชา บริสุทธิ์  Geological Engineering10
23 B5924356 นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู  Geological Engineering10
24 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ  Geological Engineering10
25 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย  Geological Engineering10
26 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
27 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering10
28 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering10
29 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย  Geological Engineering10
30 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
31 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering10
32 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
33 B6001711 นายธนกร บุราณสาร  Geological Engineering10
34 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
35 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
36 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering10
37 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
38 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering10
39 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
40 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
41 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
42 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering10
43 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
44 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering10
45 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering10
46 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
47 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
48 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
49 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
50 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
51 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
52 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
53 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก  Geological Engineering10
54 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
55 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
56 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
57 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering10
58 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering10
59 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น  Geological Engineering10
60 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
61 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering10
62 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
63 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
64 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด  Geological Engineering10
65 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
66 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
67 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering10
68 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
69 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering10
70 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
71 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering10
72 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
73 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering10
74 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง  Geological Engineering10
75 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering10
76 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
77 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
78 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering10
79 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
80 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
81 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering10
82 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
83 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering10
84 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering10
85 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
86 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
87 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
88 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต  Geological Engineering10
89 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering10
90 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
91 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์  Geological Engineering10
92 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
93 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering10
94 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
95 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
96 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
97 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering10
98 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.