รายชื่อนศ.
รายวิชา526416 : QUALITY CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี  PE10
2 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
3 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี  CME10
4 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์  CME10
5 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
6 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ  CME10
7 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน  CME10
8 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
9 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ  Metallurgical Engineering10
10 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน  CME10
11 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ  Metallurgical Engineering10
12 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์  CME10
13 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME10
14 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
15 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
16 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย  Metallurgical Engineering10
17 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME10
18 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด  Metallurgical Engineering10
19 B5923373 นายชายนรา เครือแสง  CME10
20 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.