รายชื่อนศ.
รายวิชา551261 : MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง  PRECISION ENGINEERING10
2 B6105549 นายรชต ฉันทนาวิวัฒน์โชติ  PRECISION ENGINEERING10
3 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด  PRECISION ENGINEERING10
4 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง  PRECISION ENGINEERING10
5 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา  Mechatronics Engineering10
6 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์  Mechatronics Engineering10
7 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร  PRECISION ENGINEERING10
8 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี  PRECISION ENGINEERING10
9 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง  Mechatronics Engineering10
10 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี  Mechatronics Engineering10
11 B6212698 นายธนพล อินตรา  Mechatronics Engineering10
12 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล  Mechatronics Engineering10
13 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น  Mechatronics Engineering10
14 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี  Mechatronics Engineering10
15 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ  Mechatronics Engineering10
16 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์  Mechatronics Engineering10
17 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์  Mechatronics Engineering10
18 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล  Mechatronics Engineering10
19 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering10
20 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน  Mechatronics Engineering10
21 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์  Mechatronics Engineering10
22 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง  Mechatronics Engineering10
23 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา  Mechatronics Engineering10
24 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร  Mechatronics Engineering10
25 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา  Mechatronics Engineering10
26 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering10
27 B6212902 นายนราธิป มูลพาที  Mechatronics Engineering10
28 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ  Mechatronics Engineering10
29 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล  Mechatronics Engineering10
30 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต  Mechatronics Engineering10
31 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา  Mechatronics Engineering10
32 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ  Mechatronics Engineering10
33 B6212995 นายธนากร ประมาติกร  Mechatronics Engineering10
34 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์  Mechatronics Engineering10
35 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย  Mechatronics Engineering10
36 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ  Mechatronics Engineering10
37 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน  Mechatronics Engineering10
38 B6213053 นายสรฤทธิ์ ต้นจันทร์  Mechatronics Engineering60
39 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ  Mechatronics Engineering10
40 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering10
41 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ  Mechatronics Engineering10
42 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ  Mechatronics Engineering10
43 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น  Mechatronics Engineering10
44 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน  Mechatronics Engineering10
45 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering10
46 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย  Mechatronics Engineering10
47 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์  Mechatronics Engineering10
48 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี  Mechatronics Engineering10
49 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด  Mechatronics Engineering10
50 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย  Mechatronics Engineering10
51 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา  Mechatronics Engineering10
52 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์  Mechatronics Engineering10
53 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร  Mechatronics Engineering10
54 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง  Mechatronics Engineering10
55 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ  Mechatronics Engineering10
56 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี  Mechatronics Engineering10
57 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน  Mechatronics Engineering10
58 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์  Mechatronics Engineering10
59 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์  Mechatronics Engineering10
60 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค  Mechatronics Engineering10
61 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา  Mechatronics Engineering10
62 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่  Mechatronics Engineering10
63 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์  Mechatronics Engineering10
64 B6235239 นายธำมรงค์ พงษ์ขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
65 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย  Mechatronics Engineering10
66 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ  Mechatronics Engineering10
67 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง  Mechatronics Engineering10
68 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา  Mechatronics Engineering10
69 B6235321 นายอัครากรณ์ สมบัติหลาย  Mechatronics Engineering10
70 B6235338 นายจิรายุส ธงทอง  Mechatronics Engineering10
71 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู  Mechatronics Engineering10
72 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา  Mechatronics Engineering10
73 B6237431 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น  PRECISION ENGINEERING10
74 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
75 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING10
76 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.