รายชื่อนศ.
รายวิชา529312 : INDUSTRIAL ELECTRICITY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
2 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ  EE10
3 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย  EE10
4 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE10
5 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร  EE10
6 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ  EE10
7 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE10
8 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE10
9 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
10 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
11 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE10
12 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE10
13 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE10
14 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE10
15 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE10
16 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE10
17 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE10
18 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE10
19 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE10
20 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE10
21 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE10
22 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE10
23 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE10
24 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE10
25 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
26 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
27 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
28 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE10
29 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
30 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE10
31 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE10
32 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE10
33 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE10
34 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE10
35 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
36 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE10
37 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
38 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE10
39 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE10
40 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.