รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ  CPE10
2 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE10
3 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE10
4 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE10
5 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
6 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE10
7 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE10
8 B6005795 นายพงศกร มาประโคน  CPE10
9 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า  CPE10
10 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น  CPE10
11 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE10
12 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน  CPE10
13 B6010171 นายเสกสรร จินโจ  CPE60
14 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี  CPE10
15 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ  CPE10
16 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง  CPE10
17 B6011734 นายพีระพล ทองนาค  CPE10
18 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE10
19 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE10
20 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง  CPE10
21 B6014728 นายเกรียงไกร บัวบาน  CPE10
22 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
23 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
24 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
25 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE10
26 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE10
27 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE10
28 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล  CPE10
29 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์  CPE10
30 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE10
31 B6025502 นายณัฐวุฒิ สุนทรโรจน์  CPE10
32 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE10
33 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
34 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
35 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE10
36 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.