รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา  CPE10
2 B5809639 นายชาญณรงค์ สีโห  CPE10
3 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข  CPE10
4 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE10
5 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย  CPE10
6 B5827916 นายปริญญา แฝงจันทึก  CPE10
7 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย  CPE10
8 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง  CPE10
9 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก  CPE10
10 B5901418 นายศารทูล นามปัน  CPE10
11 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์  CPE10
12 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง  CPE10
13 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง  CPE10
14 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก  CPE10
15 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก  CPE10
16 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร  CPE10
17 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร  CPE10
18 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู  CPE10
19 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง  CPE10
20 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย  CPE10
21 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว  CPE10
22 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์  CPE10
23 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล  CPE10
24 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา  CPE10
25 B5915064 นางสาวกัญญาณัฐ มังคละศิริ  CPE10
26 B5915330 นางสาวปานประดับ เชื้อชำนาญ  CPE10
27 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ  CPE10
28 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ  CPE10
29 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ  CPE10
30 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE10
31 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE10
32 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร  CPE10
33 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์  CPE10
34 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE10
35 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน  CPE10
36 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก  CPE10
37 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์  CPE10
38 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE10
39 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.