รายชื่อนศ.
รายวิชา539402 : PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering
2 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering
3 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว  Electronic Engineering
4 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering
5 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering
6 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering
7 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  Electronic Engineering
8 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering
9 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering
10 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering
11 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering
12 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering
13 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ  Electronic Engineering
14 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน  Electronic Engineering
15 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  Electronic Engineering
16 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา  Electronic Engineering
17 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.