รายชื่อนศ.
รายวิชา533265 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE10
2 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE10
3 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE10
4 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE10
5 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE10
6 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE10
7 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE10
8 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE10
9 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
10 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE10
11 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE10
12 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE10
13 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE10
14 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE10
15 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE10
16 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE10
17 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE10
18 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE10
19 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE10
20 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE10
21 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE10
22 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE10
23 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE10
24 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE10
25 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE10
26 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE10
27 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE10
28 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE10
29 B6312008 นางสาวลลิดา ชัยจันทึก  IE10
30 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE10
31 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์  IE10
32 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE10
33 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE10
34 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE10
35 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE10
36 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE10
37 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE10
38 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE10
39 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย  IE10
40 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE10
41 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE10
42 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE10
43 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE10
44 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE10
45 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.