รายชื่อนศ.
รายวิชา539402 : PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม  Electronic Engineering
2 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร  Electronic Engineering
3 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering
4 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering
5 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering
6 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering
7 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต  Electronic Engineering
8 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ  Electronic Engineering
9 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว  Electronic Engineering
10 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร  Electronic Engineering
11 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering
12 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ  Electronic Engineering
13 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering
14 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง  Electronic Engineering
15 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering
16 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering
17 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์  Electronic Engineering
18 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง  Electronic Engineering
19 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง  Electronic Engineering
20 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ  Electronic Engineering
21 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ  Electronic Engineering
22 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering
23 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.