รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์  CME
2 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE
3 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์  PE
4 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering
5 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering
6 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering
7 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING
8 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering
9 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
10 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE
11 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE
12 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
13 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering
14 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี  Metallurgical Engineering
15 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering
16 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering
17 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE
18 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE
19 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE
20 B6203405 Mr.NICHOLAS DRAGON  CERAMIC ENGINEERING
21 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน  PE
22 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING
23 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE
24 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์  Agricultural and Food Engineering
25 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering
26 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
27 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE
28 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช  Agricultural and Food Engineering
29 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE
30 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  PE
31 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE
32 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE
33 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  PE
34 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE
35 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING
36 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE
37 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE
38 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE
39 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.