รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE
2 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
3 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE
4 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE
5 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE
6 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE
7 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE
8 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE
9 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE
10 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE
11 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE
12 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE
13 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE
14 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE
15 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE
16 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE
17 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE
18 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE
19 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE
20 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE
21 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE
22 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE
23 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE
24 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE
25 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE
26 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE
27 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE
28 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.