รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE10
2 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
3 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
4 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE10
5 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE10
6 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
7 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE10
8 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
9 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
10 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE10
11 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
12 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE10
13 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
14 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE10
15 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
16 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE10
17 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE10
18 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE10
19 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE10
20 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE10
21 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE10
22 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
23 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE10
24 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.