รายชื่อนศ.
รายวิชา601112 : MUSIC THERAPY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119799 นางสาวดุษิตา ฤทธิสนธิ์  MATHEMATICS40
2 B6119881 นายศฤงคาร ศรีพรหม  Chemistry10
3 B6331429 นายวิทยา สุโขรัมย์  SPORTS SCIENCE10
4 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
5 B6413187 นางสาวเจนจิรา มะละกา  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
6 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
7 B6120900 นางสาวเจนจิรา ธาตุวิสัย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6120931 นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B6120993 นางสาวอริสา ป้องกัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6121228 นางสาวสิดาพร มูลสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
13 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6313456 นางสาวริณนิภา บุญจันทร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6313524 นางสาวกานต์มณี ระหาญนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6319939 นางสาวธิติมา ศุภรตรีทิเพศ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6329549 นางสาวสุวรา บดนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
18 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์  FOOD TECHNOLOGY40
22 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
24 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
25 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
26 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6206666 นางสาวอารียา กล้าหาญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
30 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
31 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
32 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
33 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
34 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
35 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
36 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
37 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
38 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
39 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
40 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
41 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
42 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
43 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
44 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
45 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
46 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
47 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
48 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
49 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
50 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
51 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
52 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
53 B6335526 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6402426 นายสุภัทรชัย ยังผล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
55 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
56 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE10
57 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน  Mechatronics Engineering10
58 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE40
59 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE10
60 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
61 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
62 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering10
63 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE40
64 B6105136 นายปริญญา จาดโห้  CE10
65 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE40
66 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
67 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
68 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี  CE10
69 B6107215 นายพงศกร ท้วมพุดซา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
70 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
71 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE10
72 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน  Geological Engineering10
73 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
74 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE40
75 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE40
76 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE40
77 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE10
78 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE40
79 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE10
80 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
81 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE40
82 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว  Geological Engineering10
83 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
84 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE40
86 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE40
87 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
88 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE10
89 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering10
90 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
91 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering10
92 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE40
93 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ  EE40
94 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE40
95 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
96 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
97 B6118945 นางสาวเพียงนภา ไทยดี  Civil Engineering10
98 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering10
99 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน  Environmental Engineering10
100 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
101 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE10
102 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE10
103 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering10
104 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering10
105 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME10
106 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
107 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE10
108 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE10
109 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา  Geological Engineering10
110 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE10
111 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE10
112 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING10
113 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering10
114 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
115 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering10
116 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE10
117 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE10
118 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE10
119 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME10
120 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE10
121 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME10
122 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE10
123 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE10
124 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering10
125 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ  Mechatronics Engineering10
126 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME10
127 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering10
128 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
129 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering10
130 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE10
131 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่  Mechatronics Engineering10
134 B6212278 นายธนพล คำจันทร์  Mechatronics Engineering10
135 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา  Mechatronics Engineering10
136 B6212339 นายฐนปกร ลำใย  Mechatronics Engineering10
137 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ  Mechatronics Engineering10
138 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์  Mechatronics Engineering10
139 B6212476 นางสาวสุรีย์รัตน์ ตัชธนานุสรณ์  Mechatronics Engineering10
140 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร  Mechatronics Engineering10
141 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง  Mechatronics Engineering10
142 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่  Mechatronics Engineering10
143 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE10
144 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE10
145 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE10
146 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME10
147 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE10
148 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE10
149 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
150 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE10
151 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
152 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
153 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME10
154 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  CE10
155 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง  Electronic Engineering10
156 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE10
157 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME10
158 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE10
159 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
160 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก  Electronic Engineering10
161 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE10
162 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE10
163 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
164 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
165 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
166 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
167 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering10
168 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE10
169 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE10
170 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  PE10
171 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME10
172 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME10
173 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข  Environmental Engineering10
174 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME10
175 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE10
176 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE10
177 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME10
178 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE10
179 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE10
180 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME10
181 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME10
182 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE10
183 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE10
184 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา  Metallurgical Engineering10
185 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME10
186 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering10
187 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
188 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์  Environmental Engineering10
189 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE10
190 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE10
191 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  Transportation And Logistics Engineering10
192 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
193 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering10
194 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
195 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering10
196 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
197 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
198 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering10
199 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
200 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
201 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME10
202 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
203 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE10
204 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE10
205 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE10
206 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE10
207 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME10
208 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE10
209 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
210 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี  Metallurgical Engineering10
211 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
212 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering10
213 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
214 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
215 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่  Environmental Engineering10
216 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE10
217 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering10
218 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
219 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
220 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
221 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
222 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
223 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME10
224 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
225 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี  Environmental Engineering10
226 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์  Geological Engineering10
227 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE10
228 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
229 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  Metallurgical Engineering10
230 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
231 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
232 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering10
233 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
234 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE10
235 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering10
236 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
237 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE10
238 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  Environmental Engineering10
239 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
240 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
241 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE10
242 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
243 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE10
244 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  Environmental Engineering10
245 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
246 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE10
247 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE10
248 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE10
249 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส  Environmental Engineering10
250 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering10
251 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering10
252 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME10
253 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
254 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE10
255 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering10
256 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
257 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE10
258 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
259 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE10
260 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  Metallurgical Engineering10
261 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
262 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE10
263 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์  Electronic Engineering10
264 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE10
265 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE10
266 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
267 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
268 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE10
269 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
270 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  Electronic Engineering10
271 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE10
272 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE10
273 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering10
274 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering10
275 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE10
276 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering10
277 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering10
278 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE10
279 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง  Mechatronics Engineering10
280 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE10
281 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE10
282 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE10
283 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE10
284 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE10
285 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์  Electronic Engineering10
286 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE10
287 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE10
288 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
289 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
290 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING10
291 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
292 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์  Metallurgical Engineering10
293 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE10
294 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering10
295 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME10
296 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE10
297 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering10
298 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
299 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
300 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE10
301 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE10
302 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE10
303 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING10
304 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING10
305 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering10
306 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING10
307 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING10
308 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  PRECISION ENGINEERING10
309 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ  Polymer Engineering10
310 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering10
311 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
312 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
313 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE10
314 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
315 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING10
316 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering10
317 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE10
318 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง  CERAMIC ENGINEERING10
319 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE10
320 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering10
321 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering10
322 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING10
323 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว  EE10
324 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING10
325 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE10
326 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE10
327 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE10
328 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย  EE10
329 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
330 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
331 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์  Mechatronics Engineering10
332 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย  Mechatronics Engineering10
333 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์  Mechatronics Engineering10
334 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี  Mechatronics Engineering10
335 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ  Mechatronics Engineering10
336 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย  Mechatronics Engineering10
337 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
338 B6316174 นายจตุโชติ แก้วคงธรรม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
339 B6316181 นายณัฐนันท์ สังฆะคาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
340 B6316198 นายนนทฤทธิ์ เดชาสิทธิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
341 B6316211 นายภัทรพล โพศิริ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
342 B6316266 นายสิรวิชญ์ สวัสดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
343 B6316280 นายณัฐพงษ์ จะตุนาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
344 B6316341 นายกรวิชญ์ ตลับนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
345 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering10
346 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING10
347 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE10
348 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี  Mechatronics Engineering10
349 B6320997 นายธนกร ธนูการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
350 B6321017 นายธิติทัพพ์ ชูพลกรัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
351 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์  Mechatronics Engineering10
352 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
353 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
354 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์  Automotive Engineering10
355 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering10
356 B6323790 นายเมธิชัย จำชาติ  IE10
357 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
358 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช  Mechatronics Engineering10
359 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE10
360 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE10
361 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี  TCE10
362 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย  Mechatronics Engineering10
363 B6329860 นายนาวิน จตุพรวิมล  Mechatronics Engineering10
364 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย  Mechatronics Engineering10
365 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE10
366 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE10
367 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering10
368 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING10
369 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering10
370 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering10
371 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE10
372 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING10
373 B6336042 นายพงศกร ศรีใส  PE10
374 B6336554 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน  PRECISION ENGINEERING10
375 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา  PRECISION ENGINEERING10
376 B6336882 นายธนากร ทองล้วน  PRECISION ENGINEERING10
377 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์  PRECISION ENGINEERING10
378 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  PRECISION ENGINEERING10
379 B6337148 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  PRECISION ENGINEERING10
380 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING10
381 B6337506 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
382 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PRECISION ENGINEERING10
383 B6416348 นายกฤษณะ เอกตาแสง  Mechatronics Engineering10
384 B6418588 นางสาวกัลยวัจน์ ซ่อมประโคน  CPE10
385 B6421496 นายวโรกรณ์ ชื่อเพราะ  Mechatronics Engineering10
386 B6421816 นางสาวกัณฐิกา พูลผล  PRECISION ENGINEERING10
387 B6424367 นายวินทวิชญ์ อันดี  EE10
388 B6429232 นางสาวศุทรา หิรัญรัตนทัต  Mechatronics Engineering10
389 B6430900 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  PRECISION ENGINEERING10
390 B6431099 นายธนกร โพยนอก  PRECISION ENGINEERING10
391 B6431167 นายปิยชาติ ศรีบุษย์  PRECISION ENGINEERING10
392 B6431198 นางสาวอารียา ศรีหนองพอก  PRECISION ENGINEERING10
393 B6431211 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร  PRECISION ENGINEERING10
394 B6431402 นางสาวสามินี โชคมลทิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
395 B6431792 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  N/A10
396 B6431853 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  Polymer Engineering10
397 B6432089 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  Agricultural and Food Engineering10
398 B6432416 นายปัณณธร นิ่มเจริญนิยม  PRECISION ENGINEERING10
399 B6432454 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
400 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
401 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
402 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
403 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
404 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
405 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
406 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
407 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
408 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
409 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
410 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
411 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
412 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
413 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
414 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
415 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
416 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
417 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
418 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
419 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
420 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
421 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
422 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
423 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
424 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
425 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
426 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น  INFORMATION SCIENCE10
427 B6200138 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ  INFORMATION SCIENCE10
428 B6200169 นายพิสิษฐ์ ไชยวงศ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
429 B6204716 นายชาญวิชญ์ สกุลไพศาล  INFORMATION SCIENCE10
430 B6204761 นางสาวจุฑามาศ เอกจีน  INFORMATION SCIENCE10
431 B6204808 นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข  INFORMATION SCIENCE10
432 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ  INFORMATION SCIENCE10
433 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก  INFORMATION SCIENCE10
434 B6204969 นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง  INFORMATION SCIENCE10
435 B6204976 นางสาววีรดา นันทเขตต์  INFORMATION SCIENCE10
436 B6205041 นายธีธัช โดมขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
437 B6205126 นางสาวชยุดา ศรีวงษา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
438 B6205133 นางสาวภัทรวรัญชน์ แสนเวียง  INFORMATION SCIENCE10
439 B6205140 นางสาวชัญญพัชร์ มนตรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
440 B6205171 นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล  INFORMATION SCIENCE10
441 B6205232 นายพีรพัฒน์ เก้าซุ่น  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
442 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
443 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
444 B6206239 นายนราวิชญ์ บัวศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
445 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
446 B6206369 นายภคิน ธรรมเส็ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
447 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
448 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
449 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง  INFORMATION SCIENCE10
450 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
451 B6227678 นายนครินทร์ บางทราย  INFORMATION SCIENCE10
452 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
453 B6227821 นายศิวกร แก้วปราณีต  INFORMATION SCIENCE10
454 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง  INFORMATION SCIENCE10
455 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด  INFORMATION SCIENCE10
456 B6231699 นายนพวิชญ์ ภิงคะสาร  INFORMATION SCIENCE10
457 B6231743 นายจิรภัทร ศรียุยงค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
458 B6231767 นายวันเสด็จ สายทิพย์  INFORMATION SCIENCE10
459 B6231774 นายปฏิภาณ พรหมรักษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
460 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
461 B6231941 นายสัณฐิติ กอบกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
462 B6231965 นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์  INFORMATION SCIENCE10
463 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง  INFORMATION SCIENCE10
464 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
465 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
466 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
467 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
468 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
469 B6232238 นางสาวอดิศา ศรีปัญหา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
470 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
471 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.