รายชื่อนศ.
รายวิชา601112 : MUSIC THERAPY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119294 นางสาวกมลวรรณ กองโฮม  MATHEMATICS10
2 B6119386 นางสาวธวัลยา คำทอง  BIOLOGY10
3 B6119454 นางสาวเจณิส เจียวิทยนันท์  Chemistry10
4 B6119461 นายรชฏ ใจกล้า  Chemistry10
5 B6119645 นางสาวศศิวิมล ฝาสันเทียะ  Chemistry10
6 B6119744 นางสาวกัญญาณัฐ มากสูงเนิน  MATHEMATICS10
7 B6119768 นางสาวอาฑิตยา ยศจำรัส  Chemistry10
8 B6119836 นางสาวชัญญาณัฐ วงษ์ชวลิตกุล  Chemistry10
9 B6119904 นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์  MATHEMATICS10
10 B6119980 นายภูรินทร์ สุรโชติมงคล  Chemistry10
11 B6120023 นางสาวธิดา อุ่นใจดี  Chemistry10
12 B6120030 นางสาวชลิดา อุปัญญ์  Chemistry10
13 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ  SPORTS SCIENCE10
14 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ  physics10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
15 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6121044 นายเถลิงศักดิ์ พรหมรักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6121495 นางสาวพานิตา สุรินธาทิพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
20 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
21 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
22 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
23 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
24 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
25 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
26 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
27 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
28 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
29 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
30 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
31 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
32 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY10
42 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
43 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง  FOOD TECHNOLOGY10
45 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช  FOOD TECHNOLOGY10
47 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
50 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY10
51 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
52 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
53 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย  FOOD TECHNOLOGY10
54 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ  FOOD TECHNOLOGY10
55 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
56 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY10
58 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง  FOOD TECHNOLOGY10
59 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY10
60 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY10
61 B6302450 นายชลธี ปานเทวีจรัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B6335540 นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
63 B6314095 นางสาวอรกช พรหมฝาย  DOCTOR OF MEDICINE10
64 B6414511 นางสาวอาทิตยา จิตต์ไชยวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
65 B6414689 นางสาวรสิตา กันสุมาโส  DOCTOR OF MEDICINE10
66 B6414726 นางสาวบุญญรัตน์ แสงอังคนาวิน  DOCTOR OF MEDICINE10
67 B6421229 นางสาวศิริวรรณ พรหมบุตร  DOCTOR OF MEDICINE10
68 B6421236 นางสาวฤทัยภัสสร์ พงษ์ปิยานุรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
69 B6422219 นางสาวธนัชชา เตียวเจริญโสภา  DOCTOR OF MEDICINE10
70 B6422295 นางสาวศิรภัสสร ช่อทับทิม  DOCTOR OF MEDICINE10
71 B6422363 นางสาวณัฐกมล มีประเทศ  DOCTOR OF MEDICINE10
72 B6422387 นางสาวสาริกา ศรีละคร  DOCTOR OF MEDICINE10
73 B6424930 นางสาวภรณ์ธรรมรินทร์ สุขชื่น  DOCTOR OF MEDICINE10
74 B6424954 นางสาวพิมพ์พิชญะ บรรเลงจิต  DOCTOR OF MEDICINE10
75 B6424978 นางสาวนนฑิตา เกตุพ่อค้า  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
76 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
77 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering40
78 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering40
79 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
80 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง  Transportation And Logistics Engineering40
81 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์  Transportation And Logistics Engineering40
82 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
83 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
84 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์  IE10
85 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering40
86 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
87 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
88 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
89 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering40
90 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
91 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE40
92 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
93 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล  Mechatronics Engineering10
94 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน  Mechatronics Engineering10
95 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE10
96 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE10
97 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
98 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
99 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering10
100 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
101 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering10
102 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING10
103 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE10
104 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร  Electronic Engineering10
105 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
106 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE10
107 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE10
108 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด  IE10
109 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE10
110 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE10
111 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
112 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE10
113 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
114 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering10
115 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
116 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE10
117 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน  IE10
118 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
119 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE10
120 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
121 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE10
122 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE10
123 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
124 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์  IE10
125 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE10
126 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
127 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
128 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์  Electronic Engineering10
129 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง  Electronic Engineering10
130 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
131 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE10
132 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering10
133 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ  IE10
134 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
135 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
136 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE10
137 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
138 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering10
139 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
140 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE10
141 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู  EE10
142 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
143 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ  Automotive Engineering10
144 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร  IE10
145 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ  PE10
146 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม  TCE10
147 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE10
148 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE10
149 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE10
150 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
151 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์  IE10
152 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE10
153 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน  IE10
154 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
155 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE10
156 B6116699 นายธนกร หงษา  Automotive Engineering10
157 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering10
158 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา  IE10
159 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE10
160 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
161 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร  IE10
162 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
163 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า  Electronic Engineering10
164 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
165 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
166 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค  Electronic Engineering10
167 B6118761 นางสาวปิยะธิดา แก่นก่อ  Civil Engineering10
168 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ  Mechanical Engineering10
169 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์  Mechanical Engineering10
170 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์  Petrochemical and Polymer Engineering10
171 B6119157 นายภูผา วนภู  Mechanical Engineering10
172 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ  Mechanical Engineering10
173 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE10
174 B6130466 นายโสปัญญา ยิม  Civil Engineering10
175 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE10
176 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ  Geological Engineering10
177 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
178 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
179 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE10
180 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ  Electronic Engineering10
181 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
183 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว  IE10
184 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE10
185 B6135614 นายนัฐวุฒิ พิเดช  Mechanical Engineering10
186 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering10
188 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์  Geological Engineering10
189 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE10
190 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering10
191 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE10
192 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
193 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE10
194 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering10
195 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
196 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
197 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE10
198 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering10
199 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
200 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering10
201 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE10
202 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE10
203 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering10
204 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE10
205 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering10
206 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE10
207 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์  Mechanical Engineering10
208 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering10
209 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
210 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
211 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
212 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering10
213 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์  Geological Engineering10
214 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering10
215 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
216 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ  Environmental Engineering10
217 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ  Civil Engineering10
218 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ  Civil Engineering10
219 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  Civil Engineering10
220 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์  Civil Engineering10
221 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE10
222 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
223 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ  Environmental Engineering10
224 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE10
225 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
226 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE10
227 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE10
228 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์  Electronic Engineering10
229 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน  Environmental Engineering10
230 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ  Geological Engineering10
231 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม  Geological Engineering10
232 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด  Mechatronics Engineering10
233 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ  Mechatronics Engineering10
234 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
235 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย  Mechatronics Engineering10
236 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering10
237 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering10
238 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering10
239 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์  Mechatronics Engineering10
240 B6211844 นายคณุตม์ การุญ  Mechatronics Engineering10
241 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering10
242 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย  Mechatronics Engineering10
243 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด  Mechatronics Engineering10
244 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ  Mechatronics Engineering10
245 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง  Mechatronics Engineering10
246 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง  Mechatronics Engineering10
247 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง  Mechatronics Engineering10
248 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering10
249 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
250 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี  Mechatronics Engineering10
251 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  Geological Engineering10
252 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE10
253 B6213633 นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี  Geological Engineering10
254 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
255 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE10
256 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง  Geological Engineering10
257 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE10
258 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE10
259 B6214142 นางสาวจิตรานุช โสดากูล  Geological Engineering10
260 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering10
261 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์  Environmental Engineering10
262 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
263 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering10
264 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering10
265 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  ChemE10
266 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering10
267 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
268 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering10
269 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
270 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE10
271 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง  Electronic Engineering10
272 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering10
273 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering10
274 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  Geological Engineering10
275 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์  Environmental Engineering10
276 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
277 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
278 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ  Environmental Engineering10
279 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering10
280 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE10
281 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE10
282 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
283 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE10
284 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE10
285 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering10
286 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE10
287 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE10
288 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE10
289 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE10
290 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering10
291 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering10
292 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering10
293 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน  Geological Engineering10
294 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง  Environmental Engineering10
295 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง  ChemE10
296 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE10
297 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
298 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE10
299 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering10
300 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering10
301 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering10
302 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering10
303 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering10
304 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE10
305 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering10
306 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
307 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering10
308 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  Electronic Engineering10
309 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE10
310 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering10
311 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE10
312 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน  Environmental Engineering10
313 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ  Environmental Engineering10
314 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering10
315 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต  ChemE10
316 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
317 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต  Electronic Engineering10
318 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE10
319 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering10
320 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี  Geological Engineering10
321 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่  Geological Engineering10
322 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  CERAMIC ENGINEERING10
323 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
324 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
325 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE10
326 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering10
327 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ  Electronic Engineering10
328 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
329 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
330 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering10
331 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering10
332 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  Electronic Engineering10
333 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering10
334 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering10
335 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE10
336 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม  Electronic Engineering10
337 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช  Agricultural and Food Engineering10
338 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ  Electronic Engineering10
339 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE10
340 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering10
341 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม  Environmental Engineering10
342 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE10
343 B6221966 นายสุริยา โสภณ  Environmental Engineering10
344 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
345 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE10
346 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  Geological Engineering10
347 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน  Electronic Engineering10
348 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  Electronic Engineering10
349 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
350 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  Agricultural and Food Engineering10
351 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
352 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  PE10
353 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
354 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering10
355 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE10
356 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering10
357 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
358 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
359 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์  PE10
360 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ  PE10
361 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  Civil Engineering10
362 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์  Environmental Engineering10
363 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering10
364 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  Geological Engineering10
365 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
366 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน  Geological Engineering10
367 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
368 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE10
369 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE10
370 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering10
371 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering10
372 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์  PRECISION ENGINEERING10
373 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE10
374 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
375 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering10
376 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering10
377 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE10
378 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering10
379 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
380 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE10
381 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering10
382 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี  Environmental Engineering10
383 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  Geological Engineering10
384 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering10
385 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE10
386 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE10
387 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering10
388 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering10
389 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  Environmental Engineering10
390 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering10
391 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE10
392 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE10
393 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE10
394 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering10
395 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering10
396 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE10
397 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
398 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering10
399 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering10
400 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering10
401 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
402 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์  Mechatronics Engineering10
403 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา  Mechatronics Engineering10
404 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
405 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
406 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
407 B6229870 นายภูนวพล ศรีรินทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
408 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
409 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
410 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
411 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์  Mechanical Engineering10
412 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน  Civil Engineering10
413 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  Environmental Engineering10
414 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
415 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
416 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์  ChemE10
417 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering10
418 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering10
419 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering10
420 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
421 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
422 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering10
423 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย  Mechatronics Engineering10
424 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
425 B6233938 นายรชานนท์ ชาวเหนือ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
426 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา  PRECISION ENGINEERING10
427 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง  PRECISION ENGINEERING10
428 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING10
429 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง  PRECISION ENGINEERING10
430 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์  Mechatronics Engineering10
431 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน  Mechatronics Engineering10
432 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว  Mechatronics Engineering10
433 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก  Mechatronics Engineering10
434 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
435 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
436 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  CERAMIC ENGINEERING10
437 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
438 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering10
439 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  Environmental Engineering10
440 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering10
441 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  ChemE10
442 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  Civil Engineering10
443 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา  Civil Engineering10
444 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์  PRECISION ENGINEERING10
445 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร  PRECISION ENGINEERING10
446 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน  PRECISION ENGINEERING10
447 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING10
448 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING10
449 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering10
450 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา  Electronic Engineering10
451 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering10
452 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา  Environmental Engineering10
453 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
454 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
455 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering10
456 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering10
457 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา  PRECISION ENGINEERING10
458 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
459 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
460 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี  ChemE10
461 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
462 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE10
463 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE10
464 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE10
465 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ  EE10
466 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE10
467 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE10
468 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
469 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
470 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE10
471 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE10
472 B6311285 นางสาวเขสรา อุทุมมาลา  ChemE10
473 B6315313 นายเอนก ด้านซอม  Mechatronics Engineering10
474 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย  Mechatronics Engineering10
475 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering10
476 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ  Mechatronics Engineering10
477 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร  Mechatronics Engineering10
478 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม  Mechatronics Engineering10
479 B6315740 นายนรพล วัดคำ  Mechatronics Engineering10
480 B6315788 นายชานน จันทร์ดี  Mechatronics Engineering10
481 B6315818 นางสาวนารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร  PRECISION ENGINEERING10
482 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด  CERAMIC ENGINEERING10
483 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A60
484 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE10
485 B6317850 นางสาวชนิชา สุขตะ  Agricultural and Food Engineering10
486 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท  Mechatronics Engineering10
487 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป  Mechatronics Engineering10
488 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
489 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING10
490 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE10
491 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE10
492 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง  Mechatronics Engineering10
493 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING10
494 B6325749 นางสาวสิริภัทร บุญนำพา  CERAMIC ENGINEERING10
495 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE10
496 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering10
497 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering10
498 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
499 B6328375 นางสาวปพัชญา อุปถัมภานันท์  CE10
500 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ  CE10
501 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering10
502 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  Mechatronics Engineering10
503 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร  PRECISION ENGINEERING10
504 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง  PRECISION ENGINEERING10
505 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร  Mechatronics Engineering10
506 B6331498 นายณัฐวุฒิ ภูยงค์  Mechatronics Engineering10
507 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE10
508 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE10
509 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
510 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
511 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering10
512 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING10
513 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล  PRECISION ENGINEERING10
514 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING10
515 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING10
516 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING10
517 B6336639 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล  PRECISION ENGINEERING10
518 B6336950 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์  CERAMIC ENGINEERING10
519 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  PRECISION ENGINEERING10
520 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  PRECISION ENGINEERING10
521 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  PRECISION ENGINEERING10
522 B6337520 นายนพปกรณ์ พุทธา  PRECISION ENGINEERING10
523 B6337629 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต  PRECISION ENGINEERING10
524 B6415822 นางสาวภคนันท์ วงค์คง  Mechatronics Engineering10
525 B6416379 นางสาวภูริตา ผังฉิมพลี  Mechatronics Engineering10
526 B6416386 นางสาวศศิธร แก้วกล้า  Mechatronics Engineering10
527 B6416430 นางสาวเปรมวดี ยางสี  Mechatronics Engineering10
528 B6429256 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา  Mechatronics Engineering10
529 B6430818 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  PRECISION ENGINEERING10
530 B6431006 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  PRECISION ENGINEERING10
531 B6431808 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  Transportation And Logistics Engineering10
532 B6431945 นางสาวพรรณิษา วิชัยรัมย์  N/A10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
533 B6302030 นางสาววรรณภา สุทธิธรรม  B.N.S.10
534 B6335076 นางสาวณัฐริกา เยาวเรศ  B.N.S.10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
535 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
536 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
537 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
538 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
539 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
540 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
541 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
542 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
543 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
544 B6070892 นายเตชินท์ วิวัฒน์นิธิภาส  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
545 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
546 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
547 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
548 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
549 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
550 B6121983 นายอริสรา อุ้มสิน  INFORMATION SCIENCE10
551 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
552 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
553 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย  INFORMATION SCIENCE10
554 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
555 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
556 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
557 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
558 B6137106 นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.