รายชื่อนศ.
รายวิชา551365 : INTRODUCTION TO ROBOTICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง  Mechatronics Engineering
2 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน  Mechatronics Engineering
3 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช  Mechatronics Engineering
4 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร  Mechatronics Engineering
5 B6101596 นางสาวฐิติกัลยา ผลกระโทก  Mechatronics Engineering
6 B6101671 นางสาวชุลีพร ฟักคำ  Mechatronics Engineering
7 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน  Mechatronics Engineering
8 B6101787 นางสาวปภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering
9 B6101954 นางสาวปิยะดา แสงปัสสา  Mechatronics Engineering
10 B6102166 นายวิษณุ ชูราษี  Mechatronics Engineering
11 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering
12 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์  Mechatronics Engineering
13 B6102289 นายกิตติพงศ์ เพียเพ็ง  Mechatronics Engineering
14 B6102319 นายรุจิกร โมราศิลป์  Mechatronics Engineering
15 B6102340 นางสาวมนัสนันท์ วงเวียน  Mechatronics Engineering
16 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์  Mechatronics Engineering
17 B6114312 นางสาวกุลชริตา ศรีทา  Mechatronics Engineering
18 B6114633 นายธีรธรรม ศักดิ์ทวีวณิชย์  Mechatronics Engineering
19 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering
20 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Mechatronics Engineering
21 B6135720 นายภูรินทร์ อัฐนาค  Mechatronics Engineering
22 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา  Mechatronics Engineering
23 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา  Mechatronics Engineering
24 B6212902 นายนราธิป มูลพาที  Mechatronics Engineering
25 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล  Mechatronics Engineering
26 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น  Mechatronics Engineering
27 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด  Mechatronics Engineering
28 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน  Mechatronics Engineering
29 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์  Mechatronics Engineering
30 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering
31 B6233648 นายกนกพล สร้อยวงษ์  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.