รายชื่อนศ.
รายวิชา551364 : MODELING AND CONTROL SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส  Mechatronics Engineering
2 B6100285 นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล  Mechatronics Engineering
3 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา  Mechatronics Engineering
4 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง  Mechatronics Engineering
5 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  Mechatronics Engineering
6 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน  Mechatronics Engineering
7 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน  Mechatronics Engineering
8 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ  Mechatronics Engineering
9 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา  Mechatronics Engineering
10 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน  Mechatronics Engineering
11 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย  Mechatronics Engineering
12 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก  Mechatronics Engineering
13 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ  Mechatronics Engineering
14 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา  Mechatronics Engineering
15 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ  Mechatronics Engineering
16 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว  Mechatronics Engineering
17 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา  Mechatronics Engineering
18 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก  Mechatronics Engineering
19 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง  Mechatronics Engineering
20 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์  Mechatronics Engineering
21 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง  Mechatronics Engineering
22 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์  Mechatronics Engineering
23 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering
24 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา  Mechatronics Engineering
25 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์  Mechatronics Engineering
26 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ  Mechatronics Engineering
27 B6137762 นายภูษิต รุมงูเหลือม  Mechatronics Engineering
28 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering
29 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี  Mechatronics Engineering
30 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering
31 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์  Mechatronics Engineering
32 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ  Mechatronics Engineering
33 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ  Mechatronics Engineering
34 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering
35 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.