รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering10
2 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
4 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก  EE10
5 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE10
6 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE10
7 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE10
8 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ  PE10
10 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE10
11 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE10
13 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering10
14 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้  Automotive Engineering10
15 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง  EE10
16 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE10
17 B6309664 นางสาวพุทธิชา บุญเสงี่ยม  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering10
19 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา  TCE10
21 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A60
23 B6317119 นางสาวสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A60
25 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE10
26 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6317829 นางสาวมณฐกานต์ คำจันทร์  Metallurgical Engineering10
28 B6317850 นางสาวชนิชา สุขตะ  Agricultural and Food Engineering10
29 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering10
30 B6318345 นางสาวศศิพร กิตติเวทยานุสรณ์  N/A10
31 B6318437 นางสาวอรุณรัตน์ แห้วจันทา  ChemE10
32 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME10
34 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช  CE10
35 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE10
36 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering10
37 B6322632 นางสาวพรไพลิน กลางบัว  N/A60
38 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A60
39 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์  CE10
40 B6332419 นายนราธิป ประกิ่ง  N/A60
41 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
42 B6332624 นางสาวปิยะพร คาดีวี  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6333003 นางสาววรรณวลัย สิทธินอก  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.