รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย  IE10
2 B6302368 นายพงศกร บุญหนา  EE10
3 B6303624 นางสาวสุพัตรา วันทา  CE10
4 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE10
7 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering10
8 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A10
9 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE10
10 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา  IE10
11 B6309084 นางสาวพิยดา ตาดี  Metallurgical Engineering10
12 B6311704 นายภาณุวัฒน์ วงศ์ศิลป์  CE10
13 B6316907 นางสาวปิยะธิดา ศรีสวัสดิ์  N/A60
14 B6316914 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง  Metallurgical Engineering10
15 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE10
16 B6317058 นายนวมินทร์ เวชประสิทธิ์  N/A60
17 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์  PE10
18 B6317706 นายฐิติพันธุ์ โสตะวงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์  ChemE10
20 B6317782 นางสาวณัฐกานต์ วิจิตรศักดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6318383 นางสาวอรปรียา สมมะวัง  Environmental Engineering10
22 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6321093 นางสาวณัฐชยา ไวยลาภ  CE10
24 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering10
25 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A10
26 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์  Metallurgical Engineering10
27 B6325800 นางสาวศลิษา พงษ์บัว  N/A60
28 B6326166 นายภาณุ พึ่งมาก  N/A10
29 B6326494 นางสาวดลพร ศรีสอาด  Environmental Engineering10
30 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย  ChemE10
31 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6327422 นางสาวกมลรัตน์ โสมณวัตร์  Automotive Engineering10
33 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
34 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล  ChemE10
35 B6331924 นางสาวชัญญา เธียรเงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE10
37 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์  ME10
38 B6333096 นายวิษรุต อมาตยกุล  PE10
39 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.