รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
2 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE10
3 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE10
4 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering10
5 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE10
6 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering10
7 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา  Geological Engineering10
8 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ  Electronic Engineering10
10 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering10
12 B6307479 นางสาวจันจิรา อินทร์ลุน  CE10
13 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค  Automotive Engineering10
14 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE10
15 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE10
16 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน  CE10
17 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม  CE10
18 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6309336 นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำหอม  CE10
20 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE10
21 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม  ChemE10
22 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม  Agricultural and Food Engineering10
23 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE10
24 B6310660 นางสาวสวรรยา จางนอก  Agricultural and Food Engineering10
25 B6310844 นายเทพเมธี สุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
26 B6311285 นางสาวเขสรา อุทุมมาลา  ChemE10
27 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE10
28 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering10
29 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE10
30 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6317812 นางสาวมณีรัตน์ ธงสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6317973 นางสาวณิชารีย์ ลีสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6322243 นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์  Metallurgical Engineering10
34 B6322663 นายจิรสิน จึงตระกูล  Metallurgical Engineering10
35 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา  N/A10
37 B6323714 นายสุภัทรชัย ศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering10
39 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering10
40 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา  EE10
41 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข  EE10
42 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE10
43 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.