รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6300470 นายเพชร ภาคะ  CE10
3 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ  ChemE10
4 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE10
5 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE10
6 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering10
7 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช  Geological Engineering10
8 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ  CE10
10 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร  Metallurgical Engineering10
12 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE10
13 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน  Agricultural and Food Engineering10
14 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6308933 นางสาวศิริลักษณ์ สวยรูป  PE10
16 B6309053 นายศิวกร อิ่มนาง  Automotive Engineering10
17 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์  IE10
18 B6310738 นายสรวิชญ์ ผู้พิทักษ์กุล  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา  EE10
20 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE10
21 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE10
22 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย  EE10
23 B6317096 นางสาวศุภสุดา ยืนยงค์  N/A10
24 B6317287 นางสาวศิรินภา แขนสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6317805 นายวรเมธ แข่นจันทร์โส  Automotive Engineering10
26 B6319113 นายศุภวิชญ์ บัวเขียว  ChemE10
27 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา  ME10
28 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE10
29 B6323103 นางสาวเมธาวี หลักทอง  N/A60
30 B6323684 นายศิวกร มงคลทรง  CE10
31 B6323790 นายเมธิชัย จำชาติ  IE10
32 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME10
33 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE10
34 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering10
35 B6328054 นายอัษฎางค์ รัตนชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering10
37 B6332990 นายวรเมศ มุสิกโปฎก  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6333195 นายสถาพร ทรัพย์สิน  Metallurgical Engineering10
39 B6333447 นายเอกพงศ์ วงซุย  Metallurgical Engineering10
40 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE10
42 B6336110 นายไวทยา โสมอินทร์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.