รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE10
2 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี  IE10
3 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ  ME10
4 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
7 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE10
8 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี  Electronic Engineering10
9 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง  EE10
10 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา  Agricultural and Food Engineering10
11 B6305093 นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์  Environmental Engineering10
12 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม  N/A60
13 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน  Environmental Engineering10
14 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ  N/A60
15 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE10
16 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE10
17 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก  Metallurgical Engineering10
18 B6307561 นางสาวรัตติกาล จาตุมา  Environmental Engineering10
19 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME10
20 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ  ChemE10
21 B6309848 นายสหบดี สมสู่  PE10
22 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี  Metallurgical Engineering10
23 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE10
25 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering10
26 B6317959 นายณัฐดนัย ราชรักษ์  N/A10
27 B6318369 นายภูมิภัทร ชัยนอก  CE10
28 B6318963 นางสาวบุณยาพร บุญที  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE10
30 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering10
31 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์  Automotive Engineering10
32 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A60
33 B6323066 นางสาวเพ็ญผกา ทองเลิศ  PE10
34 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME10
35 B6327033 นายทศพล ฉัตรชูเกียรติกุล  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A60
37 B6328627 นางสาววรัมพร นุชนงค์  Metallurgical Engineering10
38 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering10
39 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช  ME10
40 B6333423 นางสาวอารียา ต้นแก้ว  ChemE10
41 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.