รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6302023 นางสาวเข็มทราย จงรักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B6313142 นางสาวพนิดา กองเมืองปัก  MANAGEMENT10
3 B6313159 นางสาวศิรภัสสร เกื้อการุณย์วงศ์  MANAGEMENT10
4 B6313173 นางสาวชฎาภา พูลทรัพย์  MANAGEMENT10
5 B6313180 นางสาวชุติกาญจน์ ไตรรัตนภิรมย์  MANAGEMENT10
6 B6313197 นางสาวกัลย์สุดา คำโคตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6313210 นางสาวนิศาชล เจริญศรีวณิชย์  MANAGEMENT60
8 B6313227 นางสาวกรวิภา จอมแก้ว  MANAGEMENT10
9 B6313241 นางสาวฐิติมา พบกระโทก  MANAGEMENT10
10 B6313272 นางสาวพรรณปพร กรรขำ  MANAGEMENT10
11 B6313289 นางสาวจิราพร แขมพิมาย  MANAGEMENT10
12 B6313296 นางสาวชนัญชิดา ทิพารัตน์  MANAGEMENT10
13 B6313326 นายสราวุฑ ไชยสีหา  MANAGEMENT10
14 B6313340 นายวีรภัทร สนสูงเนิน  MANAGEMENT10
15 B6313357 นางสาวปิยธิดา สุกใส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B6313364 นางสาวภัทรนันท์ การอุปฏิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6313388 นางสาวพัทธวรรณ จามะนุ  MANAGEMENT10
18 B6313395 นายธนพนธ์ อุ่นเรือน  MANAGEMENT10
19 B6313432 นายทัศพล จันทร์ส่อง  MANAGEMENT10
20 B6313487 นายสุริยะ แผลกระโทก  MANAGEMENT10
21 B6313494 นายกฤธน อารีย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B6313517 นางสาวศุภลักษณ์ ถือคง  MANAGEMENT10
23 B6313524 นางสาวกานต์มณี ระหาญนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6313562 นางสาวญาดา เอื้อสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6313579 นางสาวรัตติยากรณ์ ครามกระโทก  MANAGEMENT10
26 B6313586 นางสาวญาณิศา สินมะเริง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B6313654 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ มุ่งพันธ์กลาง  MANAGEMENT10
28 B6313692 นางสาวจีรนันท์ ขวัญสำราญ  MANAGEMENT10
29 B6313708 นายกวิน วงศ์จอม  MANAGEMENT10
30 B6313715 นางสาวปิยวดี ทาบุดดี  MANAGEMENT10
31 B6313722 นางสาวลัดดาวัลย์ เงียบจังหรีด  MANAGEMENT10
32 B6313739 นางสาวพรพิมล ศรีลาลักษณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
33 B6313784 นางสาวแสงนิรันดร์ รุ่งรัตน์อาภา  MANAGEMENT10
34 B6313791 นางสาววรางคณา จับจิตร  MANAGEMENT10
35 B6313814 นางสาววรรณิสาข์ ทองน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
36 B6313821 นางสาวศิริวิภา พิมพ์แก้ว  MANAGEMENT10
37 B6319830 นางสาวรุจิรา คำพาอินทร์  MANAGEMENT10
38 B6319847 นางสาวพิยดา จงกล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
39 B6319861 นางสาวภัชรัมภรณ์ ตาชูชาติ  MANAGEMENT10
40 B6319878 นางสาววรศิญา ยอดสิงห์  MANAGEMENT10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.