รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6300821 นายสวโรจน์ อภิสราพงศ์สกาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
2 B6301057 นายนฤพล ป้อมพิมพ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
3 B6301071 นางสาววฤษดี ดวงราษี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
4 B6301088 นายจักรี รัตนาสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
5 B6301095 นายปิยะวุฒิชัย โนใจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
6 B6301118 นางสาวพิชญาลักษณ์ สะท้านภพ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
7 B6301170 นายกิตติพงศ์ เพียดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
8 B6301262 นายปิยังกุล นะเทศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
9 B6301286 นางสาวปรียาพร ศุภนาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
10 B6301309 นายพรพจน์ นุแรมรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
11 B6301354 นางสาวฝนดาว เมืองแทน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
12 B6301361 นางสาวสุพรรษา โพธิ์ละเดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
13 B6301453 นางสาวขวัญจิรา จำปา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
14 B6301491 นายชิษณุพงศ์ ชูลาภ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
15 B6301521 นายธิติพัฒน์ เทพวิริยพงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
16 B6301613 นายปริยพนธ์ จันทร์อุดม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
17 B6301620 นางสาวสุฑามาศ มีเกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
18 B6301651 นางสาวนภัส โภชน์เกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
19 B6301668 นางสาวณัฐพร ศรีระบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
20 B6301675 นายณรงธรรม จังกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
21 B6301705 นายธีรภัทร์ ก้อนทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
22 B6301729 นางสาวกาญจนา ศรีสุรินทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
23 B6301736 นายนราพิพัฒน์ กำสมุทร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
24 B6301774 นายเศกศรัณย์ แสนตรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
25 B6301781 นายมณฑล บุตรใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
26 B6316457 นายต่อเกียรติ สุขสบาย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
27 B6316464 นายณัฐวัตร ฐานวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
28 B6316488 นายธีรศักดิ์ ค่ำสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
29 B6316495 นายธนพล สมศรีจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
30 B6316518 นางสาวรังสิยากรณ์ ตรีล้ำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
31 B6316525 นายกฤตเมธ นวลศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
32 B6316532 นายปัณณวัฒน์ ยิ่งสง่า  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
33 B6316549 นายกีฏะ ใหญ่น้ำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
34 B6316594 นายภาณุมาศ หงษ์พรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
35 B6316600 นางสาวปณิตตรา รุจิเงิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
36 B6320348 นางสาวกัญญ์ชวัลกร จุลศักดิ์ธำรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
37 B6320379 นายนัฐพงศ์ สุขใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
38 B6320386 นางสาวปัญยดา ชำนาญหัตถ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
39 B6320393 นางสาวกรีญาธร ญาติสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
40 B6320416 นางสาวตะวันฉาย ไกยนารถ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
41 B6320508 นางสาวภัสสร พุทธิพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
42 B6320515 นายวิศรุตศักดิ์ เปรื่องนา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
43 B6324940 นายอาคเนย์ สังขารี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
44 B6324957 นางสาวกันยารัตน์ แคนศิลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
45 B6324988 นายพศิน กันสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
46 B6325039 นายพงศ์พัฒน์ ตามกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
47 B6325077 นายศุภากฤต ธีระคุณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
48 B6325145 นางสาวชญากัญจน์ มานินชลาทิพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
49 B6325169 นางสาวจุฑามาศ เหมือนศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
50 B6325176 นางสาวแอนนา อินทสระ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
51 B6325220 นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
52 B6325251 นายณัฐฐา โดดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
53 B6330545 นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วพิลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
54 B6330569 นายเตชิต ถาดพลกรัง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
55 B6330651 นายบุญฤทธิ์ หาญพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
56 B6330668 นายพงษ์รพี อาษาสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
57 B6330712 นายศุภกฤต ปานวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
58 B6330736 นางสาวสิริยากร สุนทรวีราทักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
59 B6333898 นางสาวจิรัชญา ชัชวาลวิบูลกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
60 B6334024 นายพิทย์พล รินไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.