รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
2 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6207809 นางสาวศรัณย์พร มณีกุล  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง  Environmental Engineering10
13 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน  Mechatronics Engineering10
14 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering10
15 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี  Metallurgical Engineering10
16 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering10
17 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
18 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering10
19 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์  Geological Engineering10
20 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE10
21 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน  PE10
23 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
24 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่  Mechatronics Engineering10
25 B6214142 นางสาวจิตรานุช โสดากูล  Geological Engineering10
26 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering10
27 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง  Mechatronics Engineering10
28 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์  PE10
29 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร  PE60
30 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์  Geological Engineering10
32 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
33 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering10
34 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  Agricultural and Food Engineering10
36 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์  Metallurgical Engineering10
37 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE10
38 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering10
40 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering10
41 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering10
42 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering10
43 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม  PE60
44 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING10
45 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
46 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING10
47 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
48 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
49 B6319069 นายกิตติภูมิ กรกำจายฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B6319076 นายวัชระ คำศรี  EE10
51 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา  PE10
52 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง  Mechatronics Engineering10
53 B6331610 นายภูตะวัน อาจหาญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
54 B6334918 นางสาวดรุณี ภูงามนิล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
55 B6334956 นางสาวชนัฎดา มั่นดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
56 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering10
57 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
58 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING10
59 B6336417 นางสาวรัตนาวดี ถาวรทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
60 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  PRECISION ENGINEERING10
61 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
62 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING10
63 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.