รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
2 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี  FOOD TECHNOLOGY
3 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ  FOOD TECHNOLOGY
4 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา  FOOD TECHNOLOGY
5 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง  FOOD TECHNOLOGY
6 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ  FOOD TECHNOLOGY
7 B6207809 นางสาวศรัณย์พร มณีกุล  FOOD TECHNOLOGY
8 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ  FOOD TECHNOLOGY
9 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY
10 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี  FOOD TECHNOLOGY
11 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง  Environmental Engineering
13 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน  Mechatronics Engineering
14 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering
15 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี  Metallurgical Engineering
16 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering
17 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE
18 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering
19 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์  Geological Engineering
20 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE
21 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING
22 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน  PE
23 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering
24 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่  Mechatronics Engineering
25 B6214142 นางสาวจิตรานุช โสดากูล  Geological Engineering
26 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering
27 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง  Mechatronics Engineering
28 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์  PE
29 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร  PE
30 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  CERAMIC ENGINEERING
31 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์  Geological Engineering
32 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering
33 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering
34 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  CERAMIC ENGINEERING
35 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  Agricultural and Food Engineering
36 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์  Metallurgical Engineering
37 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE
38 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING
39 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering
40 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering
41 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering
42 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering
43 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม  PE
44 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING
45 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING
46 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING
47 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  PRECISION ENGINEERING
48 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B6319069 นายกิตติภูมิ กรกำจายฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
50 B6319076 นายวัชระ คำศรี  EE
51 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา  PE
52 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง  Mechatronics Engineering
53 B6331610 นายภูตะวัน อาจหาญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
54 B6334918 นางสาวดรุณี ภูงามนิล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
55 B6334956 นางสาวชนัฎดา มั่นดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
56 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering
57 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A
58 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING
59 B6336417 นางสาวรัตนาวดี ถาวรทรัพย์  PRECISION ENGINEERING
60 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  PRECISION ENGINEERING
61 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
62 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING
63 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.