รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6200886 นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6207366 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY60
12 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่  FOOD TECHNOLOGY60
14 B6207519 นายอำพล เสมียนชัย  FOOD TECHNOLOGY60
15 B6207540 นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6207700 นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6207861 นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6207878 นายณัฐวุฒิ สารีพัน  FOOD TECHNOLOGY10
34 B6207885 นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
36 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา  FOOD TECHNOLOGY10
42 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ  FOOD TECHNOLOGY10
43 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
45 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
47 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา  FOOD TECHNOLOGY10
50 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ  FOOD TECHNOLOGY10
51 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร  FOOD TECHNOLOGY10
52 B6231385 นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี  FOOD TECHNOLOGY10
53 B6231392 นางสาววรกมล คามวัน  FOOD TECHNOLOGY10
54 B6231408 นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง  FOOD TECHNOLOGY10
55 B6231415 นายธนพร แขมเกษม  FOOD TECHNOLOGY10
56 B6234768 นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์  FOOD TECHNOLOGY10
57 B6234775 นางสาวเกศมณี สู่สุข  FOOD TECHNOLOGY10
58 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
59 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE10
60 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.