รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6319519 นางสาวณัฐชยา สุขลัด  ENVIRONMENTAL HEALTH60
29 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
47 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
48 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
49 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
51 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
52 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
53 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
54 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
55 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
56 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
57 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY60
58 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
59 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
60 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
61 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
62 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.