รายชื่อนศ.
รายวิชา525306 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
2 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
3 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
4 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
5 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
6 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
7 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME10
8 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
9 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
10 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
11 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
12 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
13 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
14 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME10
15 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
16 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME10
17 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
18 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
19 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
20 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
21 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME10
22 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
23 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
24 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
25 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
26 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME10
27 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
28 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
29 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
30 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
31 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
32 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME10
33 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
34 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
35 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME10
36 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
37 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
38 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
39 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME10
40 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
41 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
42 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME10
43 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
44 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.