รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6301064 นางสาวพิมพกานต์ ฮอกระวัด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
2 B6301163 นางสาวเบญจวรรณ ถริปภัสสโร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
3 B6301187 นายศตวรรษ ชุ่มสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
4 B6301347 นางสาวอังคนา กุมรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
5 B6301378 นางสาวณัชชา หวายพิมาย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
6 B6301385 นางสาวศศิธร แย้มประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
7 B6301415 นายศุภชัย ใช้ช้าง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
8 B6301422 นางสาวพรภัทร อมรโมฬี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
9 B6301446 นายอนุรินทร์ พื้นทะเล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
10 B6301460 นางสาวอัญมณี เจริญรุ่งเรือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
11 B6301477 นายศุภณัฐ แสงส่อง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
12 B6301484 นางสาวภัคจิรา ประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
13 B6301507 นางสาวกันต์ฤทัย บุญภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
14 B6301538 นางสาววณพันธน์ โสรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
15 B6301552 นางสาวธิดารัตน์ เพชรรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
16 B6301569 นายกิตติกร กระลาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
17 B6301606 นายปัญญาวิทย์ หว่านผล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
18 B6301637 นางสาววรนิษฐา ประเมินชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
19 B6301743 นายชินวัตร ชุมศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
20 B6301798 นางสาวอันธิกา พานโฮม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
21 B6316563 นางสาวณัฐพร พรหมโสภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
22 B6316587 นายสุริยา อุดชาชน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
23 B6316624 นางสาวจิรวดี ครุฑทองขาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
24 B6316631 นายพีชญ์คุณศร์ บัวแย้ม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
25 B6316648 นางสาวศิวิมล โคษาราช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
26 B6319991 นางสาวอัจฉรียา ภิงคะสาร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
27 B6320331 นางสาวธนพร ใหญ่โสมานัง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
28 B6320454 นายณัฐนันท์ ชินไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
29 B6320485 นางสาวจตุพร กุยแก้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
30 B6320522 นางสาวอินธิกานดา เคนสาลี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
31 B6324933 นางสาวเกศมณี วันสุธะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
32 B6324964 นางสาวเมธาวี ศิลปกรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
33 B6325053 นางสาวอินทิรา อุตส่าห์งาน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
34 B6325060 นายสืบศักดิ์ ประดิษฐ์ค่าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
35 B6325107 นางสาววริศรา ไกรจะบก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
36 B6325138 นางสาวญาดา ชนะชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
37 B6325183 นางสาวรดาสิรี สุขใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
38 B6325206 นางสาวเรณุตา ทองเปลว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
39 B6325213 นายนวพล เจียมสมพร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
40 B6325299 นางสาวศิริพร เพชรนิตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
41 B6325305 นางสาวพิมพ์ลภัส พิมพ์พงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
42 B6330521 นางสาวชุติมา เรืองวิริยะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
43 B6330637 นางสาวชญานี จู้สุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
44 B6330675 นางสาวพัตราภรณ์ ก้อนทองคำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
45 B6330682 นางสาวแพรพลอย เรืองสิทธิชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
46 B6330729 นางสาวศุภณัฏฐ์ หาดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
47 B6333874 นางสาวภัทรกันย์ ตั้งรวมทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
48 B6333935 นางสาวอารยา อาทิเวช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
49 B6333942 นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
50 B6333959 นางสาวเพลงสกุล ดีพลงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
51 B6333966 นายภาณุภัท รักษาสัตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
52 B6333980 นางสาวฐิติพร วิมุตติกร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
53 B6334031 นางสาวภัคจิรา ฤทธิกรรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
54 B6335458 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.