รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6207915 นายกษมา สุขชัย  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6227494 นายนรพนธ์ จงธนะวณิช  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา  Mechatronics Engineering10
5 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์  Mechatronics Engineering10
6 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์  Mechatronics Engineering40
7 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering10
8 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering10
9 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering10
10 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์  PE60
11 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering10
12 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering10
13 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering10
14 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์  Geological Engineering10
15 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering10
16 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล  Metallurgical Engineering10
17 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต  Mechatronics Engineering10
18 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
19 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering10
20 B6213343 นางสาวพรภิรมย์ พลตื้อ  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน  Geological Engineering10
22 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering10
23 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา  Metallurgical Engineering10
24 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering10
25 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering10
26 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering10
27 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์  Metallurgical Engineering10
28 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering10
29 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering10
31 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล  Mechatronics Engineering10
32 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  Metallurgical Engineering10
33 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering10
34 B6221539 นายณัฐกิตติ์ สมศรี  Metallurgical Engineering10
35 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  Geological Engineering10
36 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์  Metallurgical Engineering10
37 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์  Metallurgical Engineering10
38 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน  Metallurgical Engineering10
39 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering10
40 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  Metallurgical Engineering10
41 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  Metallurgical Engineering10
42 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering10
43 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง  Metallurgical Engineering10
44 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  Metallurgical Engineering10
45 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  Metallurgical Engineering10
46 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering10
47 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering10
48 B6229818 นายวรพล นานาวรรณการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
49 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  Metallurgical Engineering10
50 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering10
51 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  Metallurgical Engineering10
52 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING10
53 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
54 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  PRECISION ENGINEERING10
55 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.