รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
2 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A60
3 B6304348 นายภานุ บุญรอด  EE10
4 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์  Automotive Engineering10
5 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering10
6 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  TCE10
7 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน  N/A10
8 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  Environmental Engineering10
9 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering10
10 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์  PE10
11 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  CPE10
12 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE10
13 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6311407 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี  N/A60
17 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
18 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A60
20 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering10
21 B6317164 นางสาวสรัสวดี เทวงศา  N/A60
22 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
23 B6317416 นายเจษฎา กิ้วลาดแยง  N/A10
24 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A60
25 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด  ME10
27 B6321758 นางสาวเบญญาภา มาจิตต์  Geological Engineering10
28 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE10
29 B6321840 นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์แก้ว  Geological Engineering10
30 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE10
31 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE10
33 B6328818 นางสาวสุจิรา นุ่นแก้ว  Civil Engineering10
34 B6331665 นายกฤษกร ใจงูเหลือม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  PE10
36 B6332617 นายปิยะนัฐ ภวภูตานนท์  Geological Engineering10
37 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering10
38 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.