รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม20
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119393 นางสาวเพชรงาม โคตรบรม  MATHEMATICS10
2 B6119478 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ  MATHEMATICS10
3 B6119553 นางสาวพิจิตรา นักรบไทย  MATHEMATICS10
4 B6119744 นางสาวกัญญาณัฐ มากสูงเนิน  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
8 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ  Agricultural and Food Engineering10
9 B6304768 นางสาวอภิชญา เบียดนอก  PE10
10 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering10
11 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส  PE10
12 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่  N/A60
13 B6308612 นางสาวพิมพ์ลภัส ศิริพานิช  N/A10
14 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering10
16 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6321994 นายกษิดิ์เดช มุสิกวงศ์  N/A60
18 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering10
19 B6323806 นายปริวัฒน์ สำราญรื่น  N/A60
20 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE10
22 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A60
23 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE10
24 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
25 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
26 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา  INFORMATION SCIENCE10
27 B6200077 นางสาวนวลอนงค์ ไชยชาติ  INFORMATION SCIENCE10
28 B6204761 นางสาวจุฑามาศ เอกจีน  INFORMATION SCIENCE10
29 B6204846 นายรัฐเขตต์ แสงจันดา  INFORMATION SCIENCE10
30 B6205010 นายภูบดินทร์ ชมบุญ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
31 B6205041 นายธีธัช โดมขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
32 B6205140 นางสาวชัญญพัชร์ มนตรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
33 B6205164 นายปิยวัฒน์ เขมะวิริยะอนันต์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
34 B6205218 นายสัณห์พิชญ์ วิริยะจิตต์  INFORMATION SCIENCE10
35 B6227616 นางสาวอารียา เชียงเครือ  INFORMATION SCIENCE10
36 B6231903 นางสาวปิยวรรณ เอิบกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.