รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6301132 นายปฏิพัทธ์ มิตรสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6301149 นายปุญญพัฒน์ สีหวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6301156 นางสาวเพอริน เชื้อจารย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6301200 นายณัฐพงษ์ วงศ์เเสงเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6301224 นายอนันทศักดิ์ จงกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6301293 นางสาวกังศดา งามพรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6301408 นายตะวัน ขุมรัตนนันท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6301545 นางสาวนันท์สินี ลามคำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6301590 นางสาวอิสรีย์ญา ฉุนจะโปะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
10 B6301682 นางสาวนริศรา ศรีสุพรม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6301811 นายณัฐชนน พ่อไชยราช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6316471 นายธนภัทร จินตวัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
13 B6319984 นายกิตติพร กล้าหาญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
14 B6320003 นางสาวณัฎฐา สมศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6320430 นายธนภัทร กันนุลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
16 B6320492 นายธนกร โภคทรัพย์ไพศาล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
17 B6324971 นายพงศธร แก้วหนองยาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
18 B6325237 นายพุฒิพงศ์ พุ่มพูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
19 B6325282 นายวรรธนะไชย จันทร์พิทักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6330514 นายชินท์ณภัทร หมวดชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.