รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering10
2 B6302269 นางสาวพิมพ์ลดา งามเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร  ChemE10
5 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE10
7 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE10
8 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering10
9 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  Environmental Engineering10
10 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ  N/A60
11 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE10
12 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก  ChemE10
15 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต  ChemE10
16 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ  Automotive Engineering10
17 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน  TCE10
18 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์  ChemE10
19 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering10
23 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE10
24 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE10
25 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา  ChemE10
26 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering10
27 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE10
28 B6309749 นางสาวปิยะธิดา แก้วเสน่ห์ใน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE10
30 B6311476 นางสาวปณิตา ปักษาชาติ  N/A60
31 B6317317 นางสาวจุฑาลักษณ์ เจียรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE10
33 B6318079 นางสาวธัญยรัตน์ กิตติรัตน์ธนา  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง  Agricultural and Food Engineering10
35 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด  Geological Engineering10
36 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ  Geological Engineering10
37 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE10
38 B6322267 นายอนุศิษฏ์ เตยงูเหลือม  Environmental Engineering10
39 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering10
40 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE10
41 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.