รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering
2 B6302269 นางสาวพิมพ์ลดา งามเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล  Transportation And Logistics Engineering
4 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร  ChemE
5 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
6 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE
7 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE
8 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering
9 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  Environmental Engineering
10 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ  N/A
11 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE
12 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก  ChemE
15 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต  ChemE
16 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ  Automotive Engineering
17 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน  TCE
18 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์  ChemE
19 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
20 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี  Transportation And Logistics Engineering
21 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
22 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering
23 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE
24 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE
25 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา  ChemE
26 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering
27 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE
28 B6309749 นางสาวปิยะธิดา แก้วเสน่ห์ใน  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE
30 B6311476 นางสาวปณิตา ปักษาชาติ  N/A
31 B6317317 นางสาวจุฑาลักษณ์ เจียรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE
33 B6318079 นางสาวธัญยรัตน์ กิตติรัตน์ธนา  Transportation And Logistics Engineering
34 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง  Agricultural and Food Engineering
35 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด  Geological Engineering
36 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ  Geological Engineering
37 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE
38 B6322267 นายอนุศิษฏ์ เตยงูเหลือม  Environmental Engineering
39 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering
40 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE
41 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.