รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6335250 นายพัชรียา เสริมชื่อ  Geoinformatics10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
9 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering10
10 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering10
11 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering10
12 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE10
13 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE10
14 B6219765 นายพงศธร แสงลี  PE60
15 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
16 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE10
17 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
18 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส  PRECISION ENGINEERING10
19 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering10
20 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering10
21 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
22 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6312381 นางสาวกชพร สีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
48 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
49 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
51 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
52 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
53 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
54 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
55 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
56 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
57 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
58 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
59 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.