รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6337322 นางสาวนันธิภาภรณ์ แก้วพรมภักดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6337414 นางสาวชรินทร์ธร ชัยเกิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี  Electronic Engineering10
4 B5617999 นายศิวกร คุณวงศ์  CPE40
5 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย  CME10
6 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร  Environmental Engineering40
7 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
8 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน  CE40
9 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
10 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
12 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE10
14 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
15 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
16 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
17 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  PE10
18 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE10
19 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์  PE10
20 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE10
21 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง  PE10
22 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME10
23 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6300463 นางสาวเสริมศิริ ศรีบุตรดี  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6300487 นางสาวสุดารัตน์ แก้วชิน  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก  ME10
27 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ  ME10
28 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE10
29 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME10
30 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
32 B6302368 นายพงศกร บุญหนา  EE10
33 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6302948 นายธนวัฒน์ บุญปัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย  ME60
36 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร  ME10
37 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
41 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
42 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก  EE10
43 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE10
44 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE10
45 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา  CE10
46 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE10
47 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering10
48 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering10
49 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์  N/A60
50 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE10
51 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE10
52 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE10
53 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering10
54 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE10
55 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
56 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE10
57 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา  Automotive Engineering10
58 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์  CE10
59 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง  CE10
60 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering10
61 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering10
62 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
63 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี  Electronic Engineering10
64 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช  Geological Engineering10
65 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE10
66 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
67 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING10
68 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
69 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE10
70 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE10
71 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
72 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ  CE10
73 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย  Agricultural and Food Engineering10
74 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE10
75 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
76 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
77 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์  TCE10
78 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต  ChemE10
79 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME10
80 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
81 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering10
82 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE10
83 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE10
84 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน  TCE10
85 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
86 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน  Transportation And Logistics Engineering10
87 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A60
88 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์  ChemE10
89 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  Electronic Engineering10
90 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME10
91 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
92 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME10
93 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE10
94 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE10
95 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ  Electronic Engineering10
96 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE10
97 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering10
98 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE10
99 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่  N/A60
100 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A60
101 B6308148 นางสาวรุจิรา อธิคมตระกูล  Environmental Engineering10
102 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม  EE10
103 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
104 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering10
105 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี  Automotive Engineering10
106 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
107 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering10
108 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE10
109 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์  Transportation And Logistics Engineering10
110 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE10
111 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน  Agricultural and Food Engineering10
112 B6308612 นางสาวพิมพ์ลภัส ศิริพานิช  N/A10
113 B6308810 นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
114 B6308865 นางสาวนัทธมน ผลวิเศษพรสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
115 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม  CE10
116 B6309084 นางสาวพิยดา ตาดี  Metallurgical Engineering10
117 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering10
118 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
119 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
120 B6309336 นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำหอม  CE10
121 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์  Environmental Engineering10
122 B6309459 นางสาวโสมวสา ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
123 B6309664 นางสาวพุทธิชา บุญเสงี่ยม  Transportation And Logistics Engineering10
124 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE10
125 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME10
126 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
127 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  EE10
128 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING10
129 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ  Geological Engineering10
130 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
131 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม  Agricultural and Food Engineering10
132 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE10
133 B6310660 นางสาวสวรรยา จางนอก  Agricultural and Food Engineering10
134 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE10
135 B6310844 นายเทพเมธี สุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
136 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร  Electronic Engineering10
137 B6311124 นางสาวจิราพร สัญญาปลื้ม  Environmental Engineering10
138 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering10
139 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering10
140 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE10
141 B6311285 นางสาวเขสรา อุทุมมาลา  ChemE10
142 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE10
143 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering10
144 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE10
145 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย  EE10
146 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING10
147 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering10
148 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE10
149 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
150 B6316907 นางสาวปิยะธิดา ศรีสวัสดิ์  N/A60
151 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ  EE10
152 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร  Agricultural and Food Engineering10
153 B6317287 นางสาวศิรินภา แขนสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
154 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด  CERAMIC ENGINEERING10
155 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น  ChemE10
156 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME10
157 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE10
158 B6317560 นางสาวเยาวลักษณ์ พายคง  IE10
159 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering10
160 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE10
161 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering10
162 B6317782 นางสาวณัฐกานต์ วิจิตรศักดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
163 B6317812 นางสาวมณีรัตน์ ธงสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
164 B6317850 นางสาวชนิชา สุขตะ  Agricultural and Food Engineering10
165 B6318222 นายวรพล เจริญศรี  N/A60
166 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A60
167 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์  CE10
168 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering10
169 B6318345 นางสาวศศิพร กิตติเวทยานุสรณ์  N/A10
170 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก  ME10
171 B6318383 นางสาวอรปรียา สมมะวัง  Environmental Engineering10
172 B6318406 นางสาวปิ่นปภากุล สุวรรณดี  Transportation And Logistics Engineering10
173 B6318437 นางสาวอรุณรัตน์ แห้วจันทา  ChemE10
174 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
175 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี  TCE10
176 B6318543 นางสาวกัญญาณี สิงห์วิสัย  N/A60
177 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด  Geological Engineering10
178 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE10
179 B6318963 นางสาวบุณยาพร บุญที  CERAMIC ENGINEERING10
180 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering10
181 B6319113 นายศุภวิชญ์ บัวเขียว  ChemE10
182 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering10
183 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A60
184 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ  Geological Engineering10
185 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ  Automotive Engineering10
186 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering10
187 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
188 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME10
189 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME10
190 B6321758 นางสาวเบญญาภา มาจิตต์  Geological Engineering10
191 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม  N/A10
192 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A10
193 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
194 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์  CE10
195 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ  Automotive Engineering10
196 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์  TCE10
197 B6322243 นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์  Metallurgical Engineering10
198 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE10
199 B6322267 นายอนุศิษฏ์ เตยงูเหลือม  Environmental Engineering10
200 B6322274 นายบรรพต วิสีสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
201 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช  CE10
202 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE10
203 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  Agricultural and Food Engineering10
204 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
205 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering10
206 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A10
207 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์  ME10
208 B6322663 นายจิรสิน จึงตระกูล  Metallurgical Engineering10
209 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE10
210 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
211 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING10
212 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A60
213 B6323714 นายสุภัทรชัย ศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
214 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering10
215 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering10
216 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE10
217 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา  CE10
218 B6325701 นายนันท์นภัส อยู่เย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
219 B6325787 นางสาววรัญญา จันทร์ทวี  N/A60
220 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
221 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
222 B6325992 นางสาวมุกดา สุขเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
223 B6326166 นายภาณุ พึ่งมาก  N/A10
224 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE10
225 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
226 B6326494 นางสาวดลพร ศรีสอาด  Environmental Engineering10
227 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์  CE10
228 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME10
229 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย  ChemE10
230 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา  EE10
231 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา  TCE10
232 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์  Environmental Engineering10
233 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering10
234 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering10
235 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข  EE10
236 B6327422 นางสาวกมลรัตน์ โสมณวัตร์  Automotive Engineering10
237 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล  Agricultural and Food Engineering10
238 B6327545 นางสาวสุชานันท์ มาหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
239 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE10
240 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
241 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์  Electronic Engineering10
242 B6327873 นางสาวพิยดา ปัดตาติ  Transportation And Logistics Engineering10
243 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering10
244 B6328191 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
245 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE10
246 B6328290 นายศิรชัช วังคะฮาต  EE10
247 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม  Geological Engineering10
248 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก  CE10
249 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย  CE10
250 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME10
251 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering10
252 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE10
253 B6328740 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A10
254 B6331580 นายธนภูม วงษ์เวช  N/A60
255 B6331825 นางสาวจุฑามาศ เหง่าหนองทุ่ม  Geological Engineering10
256 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์  Electronic Engineering10
257 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME10
258 B6331917 นายชัชวาลย์ ครองยุติ  N/A60
259 B6331924 นางสาวชัญญา เธียรเงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
260 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE10
261 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา  N/A60
262 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ  Environmental Engineering10
263 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering10
264 B6332419 นายนราธิป ประกิ่ง  N/A60
265 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
266 B6332587 นายปวรุตม์ พงษ์ไพฑูรย์  N/A60
267 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering10
268 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ  EE10
269 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE10
270 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์  TCE10
271 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
272 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
273 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE10
274 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING10
275 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering10
276 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING10
277 B6337018 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
278 B6337506 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
279 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.