รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6337322 นางสาวนันธิภาภรณ์ แก้วพรมภักดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6337414 นางสาวชรินทร์ธร ชัยเกิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี  Electronic Engineering
4 B5617999 นายศิวกร คุณวงศ์  CPE
5 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย  CME
6 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร  Environmental Engineering
7 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
8 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน  CE
9 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering
10 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING
11 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE
12 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering
13 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE
14 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering
15 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering
16 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering
17 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  PE
18 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE
19 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์  PE
20 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE
21 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง  PE
22 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME
23 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6300463 นางสาวเสริมศิริ ศรีบุตรดี  Transportation And Logistics Engineering
25 B6300487 นางสาวสุดารัตน์ แก้วชิน  Transportation And Logistics Engineering
26 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก  ME
27 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ  ME
28 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE
29 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME
30 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE
32 B6302368 นายพงศกร บุญหนา  EE
33 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6302948 นายธนวัฒน์ บุญปัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย  ME
36 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร  ME
37 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
38 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
39 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
40 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
41 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
42 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก  EE
43 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE
44 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE
45 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา  CE
46 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE
47 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering
48 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering
49 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์  N/A
50 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE
51 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE
52 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE
53 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering
54 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE
55 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
56 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE
57 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา  Automotive Engineering
58 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์  CE
59 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง  CE
60 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering
61 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering
62 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING
63 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี  Electronic Engineering
64 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช  Geological Engineering
65 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE
66 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข  Agricultural and Food Engineering
67 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING
68 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
69 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE
70 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE
71 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
72 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ  CE
73 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย  Agricultural and Food Engineering
74 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE
75 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
76 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง  Agricultural and Food Engineering
77 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์  TCE
78 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต  ChemE
79 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME
80 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
81 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering
82 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE
83 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE
84 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน  TCE
85 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
86 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน  Transportation And Logistics Engineering
87 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A
88 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์  ChemE
89 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  Electronic Engineering
90 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME
91 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
92 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME
93 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE
94 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE
95 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ  Electronic Engineering
96 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE
97 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering
98 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE
99 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่  N/A
100 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A
101 B6308148 นางสาวรุจิรา อธิคมตระกูล  Environmental Engineering
102 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม  EE
103 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
104 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering
105 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี  Automotive Engineering
106 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
107 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering
108 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE
109 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์  Transportation And Logistics Engineering
110 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE
111 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน  Agricultural and Food Engineering
112 B6308612 นางสาวพิมพ์ลภัส ศิริพานิช  N/A
113 B6308810 นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
114 B6308865 นางสาวนัทธมน ผลวิเศษพรสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
115 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม  CE
116 B6309084 นางสาวพิยดา ตาดี  Metallurgical Engineering
117 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering
118 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
119 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
120 B6309336 นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำหอม  CE
121 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์  Environmental Engineering
122 B6309459 นางสาวโสมวสา ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering
123 B6309664 นางสาวพุทธิชา บุญเสงี่ยม  Transportation And Logistics Engineering
124 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE
125 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME
126 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE
127 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  EE
128 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING
129 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ  Geological Engineering
130 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE
131 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม  Agricultural and Food Engineering
132 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE
133 B6310660 นางสาวสวรรยา จางนอก  Agricultural and Food Engineering
134 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE
135 B6310844 นายเทพเมธี สุภาพ  Agricultural and Food Engineering
136 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร  Electronic Engineering
137 B6311124 นางสาวจิราพร สัญญาปลื้ม  Environmental Engineering
138 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering
139 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering
140 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE
141 B6311285 นางสาวเขสรา อุทุมมาลา  ChemE
142 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE
143 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering
144 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE
145 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย  EE
146 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING
147 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering
148 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE
149 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์  Transportation And Logistics Engineering
150 B6316907 นางสาวปิยะธิดา ศรีสวัสดิ์  N/A
151 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ  EE
152 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร  Agricultural and Food Engineering
153 B6317287 นางสาวศิรินภา แขนสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
154 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด  CERAMIC ENGINEERING
155 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น  ChemE
156 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME
157 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE
158 B6317560 นางสาวเยาวลักษณ์ พายคง  IE
159 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering
160 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE
161 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering
162 B6317782 นางสาวณัฐกานต์ วิจิตรศักดิ์  CERAMIC ENGINEERING
163 B6317812 นางสาวมณีรัตน์ ธงสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering
164 B6317850 นางสาวชนิชา สุขตะ  Agricultural and Food Engineering
165 B6318222 นายวรพล เจริญศรี  N/A
166 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A
167 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์  CE
168 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering
169 B6318345 นางสาวศศิพร กิตติเวทยานุสรณ์  N/A
170 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก  ME
171 B6318383 นางสาวอรปรียา สมมะวัง  Environmental Engineering
172 B6318406 นางสาวปิ่นปภากุล สุวรรณดี  Transportation And Logistics Engineering
173 B6318437 นางสาวอรุณรัตน์ แห้วจันทา  ChemE
174 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
175 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี  TCE
176 B6318543 นางสาวกัญญาณี สิงห์วิสัย  N/A
177 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด  Geological Engineering
178 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE
179 B6318963 นางสาวบุณยาพร บุญที  CERAMIC ENGINEERING
180 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering
181 B6319113 นายศุภวิชญ์ บัวเขียว  ChemE
182 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering
183 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A
184 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ  Geological Engineering
185 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ  Automotive Engineering
186 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering
187 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
188 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME
189 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME
190 B6321758 นางสาวเบญญาภา มาจิตต์  Geological Engineering
191 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม  N/A
192 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A
193 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering
194 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์  CE
195 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ  Automotive Engineering
196 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์  TCE
197 B6322243 นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์  Metallurgical Engineering
198 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE
199 B6322267 นายอนุศิษฏ์ เตยงูเหลือม  Environmental Engineering
200 B6322274 นายบรรพต วิสีสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
201 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช  CE
202 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE
203 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  Agricultural and Food Engineering
204 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
205 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering
206 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A
207 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์  ME
208 B6322663 นายจิรสิน จึงตระกูล  Metallurgical Engineering
209 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE
210 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
211 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING
212 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A
213 B6323714 นายสุภัทรชัย ศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
214 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering
215 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering
216 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE
217 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา  CE
218 B6325701 นายนันท์นภัส อยู่เย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
219 B6325787 นางสาววรัญญา จันทร์ทวี  N/A
220 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering
221 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering
222 B6325992 นางสาวมุกดา สุขเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
223 B6326166 นายภาณุ พึ่งมาก  N/A
224 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE
225 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE
226 B6326494 นางสาวดลพร ศรีสอาด  Environmental Engineering
227 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์  CE
228 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME
229 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย  ChemE
230 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา  EE
231 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา  TCE
232 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์  Environmental Engineering
233 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering
234 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering
235 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข  EE
236 B6327422 นางสาวกมลรัตน์ โสมณวัตร์  Automotive Engineering
237 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล  Agricultural and Food Engineering
238 B6327545 นางสาวสุชานันท์ มาหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
239 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE
240 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
241 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์  Electronic Engineering
242 B6327873 นางสาวพิยดา ปัดตาติ  Transportation And Logistics Engineering
243 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering
244 B6328191 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ  Agricultural and Food Engineering
245 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE
246 B6328290 นายศิรชัช วังคะฮาต  EE
247 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม  Geological Engineering
248 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก  CE
249 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย  CE
250 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME
251 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering
252 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE
253 B6328740 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A
254 B6331580 นายธนภูม วงษ์เวช  N/A
255 B6331825 นางสาวจุฑามาศ เหง่าหนองทุ่ม  Geological Engineering
256 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์  Electronic Engineering
257 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME
258 B6331917 นายชัชวาลย์ ครองยุติ  N/A
259 B6331924 นางสาวชัญญา เธียรเงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
260 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE
261 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา  N/A
262 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ  Environmental Engineering
263 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering
264 B6332419 นายนราธิป ประกิ่ง  N/A
265 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE
266 B6332587 นายปวรุตม์ พงษ์ไพฑูรย์  N/A
267 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering
268 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ  EE
269 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE
270 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์  TCE
271 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering
272 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
273 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE
274 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING
275 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering
276 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING
277 B6337018 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  Transportation And Logistics Engineering
278 B6337506 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์  CERAMIC ENGINEERING
279 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม  Geological Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.