รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
2 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
3 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering40
4 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
5 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ  PE10
6 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ  Polymer Engineering10
8 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering10
9 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE10
11 B6300470 นายเพชร ภาคะ  CE10
12 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering10
13 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ  ChemE10
14 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE10
16 B6301927 นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง  ChemE10
17 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ  ME10
18 B6302238 นายนาคินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6302955 นายพัชรพล ปลื้มมะลัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE10
21 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME10
22 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช  CE10
23 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE10
24 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
25 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE10
26 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ  TCE10
27 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE10
28 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE10
29 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง  IE10
30 B6303624 นางสาวสุพัตรา วันทา  CE10
31 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME10
32 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering10
33 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME10
34 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE10
35 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering10
36 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE10
37 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering10
38 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ  Agricultural and Food Engineering10
39 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering10
40 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE10
41 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering10
42 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
43 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering10
44 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
46 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ  EE10
47 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A60
48 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง  EE10
49 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง  Environmental Engineering10
50 B6305093 นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์  Environmental Engineering10
51 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
52 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม  N/A60
53 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering10
54 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering10
55 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์  Transportation And Logistics Engineering10
56 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา  ME10
57 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE10
58 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME10
59 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6305932 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ  N/A60
61 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME10
62 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE10
63 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE10
64 B6306151 นางสาวอัจฉริยา บุญเสริมศักดิ์กุล  Environmental Engineering10
65 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering10
66 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ  Automotive Engineering10
67 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering10
68 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร  CE10
69 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น  TCE10
70 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข  TCE10
71 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ  Transportation And Logistics Engineering10
72 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering10
73 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา  Transportation And Logistics Engineering10
74 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering10
75 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก  Metallurgical Engineering10
76 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A60
77 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering10
78 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME10
79 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering10
80 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค  Automotive Engineering10
81 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE10
82 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering10
83 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด  Transportation And Logistics Engineering10
84 B6308193 นางสาวไอริน กตบุญสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
85 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE10
86 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME10
87 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา  IE10
88 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
89 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering10
90 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
91 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน  CE10
93 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ  ChemE10
94 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
95 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING10
96 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
97 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา  ME10
98 B6309053 นายศิวกร อิ่มนาง  Automotive Engineering10
99 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
100 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering10
101 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์  IE10
102 B6309206 นางสาวสุทธิดา ตัณทะกูล  N/A60
103 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering10
104 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering10
105 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า  Transportation And Logistics Engineering10
106 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering10
107 B6309466 นายอลงกรณ์ แสนจำลา  CE10
108 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering10
109 B6309725 นางสาวดาหวัน วรสาร  IE10
110 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม  ChemE10
111 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว  EE10
112 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว  Electronic Engineering10
113 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง  ChemE10
114 B6310028 นางสาวเมธาพร ปวงประชัง  Transportation And Logistics Engineering10
115 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering10
116 B6310509 นายณภัทร จางคกูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
117 B6310769 นางสาวพรพิมล ชูทัน  CE10
118 B6311018 นางสาวญาณิศา กัณหาชัย  Transportation And Logistics Engineering10
119 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
120 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
121 B6311070 นางสาวจตุษตา พุ่มพะเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
122 B6311254 นางสาววิชญาดา บุดดาดวง  N/A60
123 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช  N/A60
124 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE10
125 B6311476 นางสาวปณิตา ปักษาชาติ  N/A60
126 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE10
127 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering10
128 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering10
129 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE10
130 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE10
131 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE10
132 B6312008 นางสาวลลิดา ชัยจันทึก  IE10
133 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE10
134 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง  Mechatronics Engineering10
135 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering10
136 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE10
137 B6317072 นายกรณ์ดนัย สำเนียงล้ำ  Metallurgical Engineering10
138 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE10
139 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A10
140 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering10
141 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
142 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์  PE10
143 B6317461 นายอับดุลเลาะ สมัยบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
144 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร  Environmental Engineering10
145 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING10
146 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A10
147 B6317652 นางสาวอัญมณี จันทร์แสง  Transportation And Logistics Engineering10
148 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE10
149 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE10
150 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์  ChemE10
151 B6317805 นายวรเมธ แข่นจันทร์โส  Automotive Engineering10
152 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A10
153 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์  Metallurgical Engineering10
154 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล  IE10
155 B6318376 นายรัตนพงษ์ ชูชีพ  N/A10
156 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
157 B6318512 นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
158 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering10
159 B6318659 นายนัฐพนธ์ คชวรานนท์  N/A10
160 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING10
161 B6318710 นายภูวนัย เเสนดี  N/A10
162 B6318765 นางสาวธิดารัตน์ นาทศรีทา  TCE10
163 B6318840 นายธนวัฒน์ พรหมบุตร  CE10
164 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering10
165 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering10
166 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering10
167 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering10
168 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME10
169 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE10
170 B6319052 นายชยางกูร ทักษิโณ  ChemE10
171 B6319083 นายหัสนัย เกตุช้าง  Environmental Engineering10
172 B6321147 นางสาววิฐิฏา เนตรวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
173 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ  TCE10
174 B6321260 นางสาวพิมพ์ชนก แป้นศิริมงคลกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
175 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
176 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง  Metallurgical Engineering10
177 B6321970 นายณัชพล กระแสโสม  N/A60
178 B6321994 นายกษิดิ์เดช มุสิกวงศ์  N/A60
179 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
180 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering10
181 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE10
182 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
183 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE10
184 B6322335 นายพลอินทร์ ม่วงงาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
185 B6322359 นางสาวศศิกานต์ ตั้งตระกูลปรีชา  N/A60
186 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE10
187 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
188 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
189 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering10
190 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
191 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering10
192 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering10
193 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering10
194 B6325749 นางสาวสิริภัทร บุญนำพา  CERAMIC ENGINEERING10
195 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
196 B6325763 นายเนติ์ จุลกะ  ChemE10
197 B6325794 นางสาวณัฐกฤตา คำชาลี  CE10
198 B6325800 นางสาวศลิษา พงษ์บัว  N/A60
199 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering10
200 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
201 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering10
202 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE10
203 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
204 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า  ChemE10
205 B6325961 นายอัยการ ลอดแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
206 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering10
207 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering10
208 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE10
209 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE10
210 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering10
211 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering10
212 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE10
213 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE10
214 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE10
215 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม  EE10
216 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering10
217 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
218 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE10
219 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering10
220 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์  CE10
221 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
222 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering10
223 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
224 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
225 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  Electronic Engineering10
226 B6326951 นางสาวพรหมพร สินขุนทด  Environmental Engineering10
227 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE10
228 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง  CERAMIC ENGINEERING10
229 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE10
230 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE10
231 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
232 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering10
233 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  ChemE10
234 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A10
235 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
236 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE10
237 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering10
238 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE10
239 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
240 B6327521 นางสาวญาณิศา งามจัตุรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
241 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE10
242 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering10
243 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A10
244 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
245 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย  N/A10
246 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE10
247 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering10
248 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
249 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
250 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A89
251 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering10
252 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering10
253 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา  Automotive Engineering10
254 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering10
255 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ  N/A10
256 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร  Environmental Engineering10
257 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE10
258 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME10
259 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี  TCE10
260 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE10
261 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering10
262 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
263 B6328368 นายตะวัน ชนาวัฒนานนท์  PE10
264 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง  TCE10
265 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา  TCE10
266 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE10
267 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล  ChemE10
268 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE10
269 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE10
270 B6328627 นางสาววรัมพร นุชนงค์  Metallurgical Engineering10
271 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์  TCE10
272 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
273 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
274 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
275 B6331993 นายณฐพล บุญโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
276 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
277 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
278 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE10
279 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A10
280 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE10
281 B6332655 นายพงศ์เพชร พวงจันทร์  Environmental Engineering10
282 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE10
283 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE10
284 B6332969 นายวทัญญู พันนาดี  CE10
285 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering10
286 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
287 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE10
288 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE10
289 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering10
290 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING10
291 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE10
292 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE10
293 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A10
294 B6335632 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  Transportation And Logistics Engineering10
295 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering10
296 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE10
297 B6335991 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  Automotive Engineering10
298 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  Electronic Engineering10
299 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE10
300 B6336974 นายอิทธิกร ชูชื่น  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.