รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912131 นางสาวกมลชนก คำกำพุฒ  CME10
2 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
3 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
4 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
5 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
6 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี  Agricultural and Food Engineering10
7 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE10
8 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering10
10 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering10
11 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ  ME10
12 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์  ChemE10
13 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี  IE10
14 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A60
15 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE10
16 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE10
17 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด  Geological Engineering10
21 B6302269 นางสาวพิมพ์ลดา งามเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย  N/A60
23 B6302924 นายภูธเนศ เพ็งพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
25 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6302979 นายทักษิณ พลิคง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6302986 นางสาวนิภาพร จันทร์นคร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME10
29 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
30 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE10
31 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
32 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE10
33 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี  ChemE10
34 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE10
35 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร  ChemE10
36 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME10
38 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME10
39 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering10
40 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering10
42 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง  IE10
43 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ  Geological Engineering10
44 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE10
45 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน  N/A60
46 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
47 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering10
48 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE10
49 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering10
50 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering10
51 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ  Transportation And Logistics Engineering10
52 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE10
53 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE10
54 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE10
55 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
56 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE10
57 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE10
58 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์  ChemE10
59 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก  ChemE10
60 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE10
61 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE10
62 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering10
63 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE10
64 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
65 B6305185 นายธวัชชัย บัวประทุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
66 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ  PE10
67 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE10
68 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
69 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering10
70 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering10
71 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE10
72 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering10
73 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ  TCE10
74 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE10
75 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME10
76 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์  CE10
77 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์  CE10
78 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE10
79 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
80 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน  Environmental Engineering10
81 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE10
82 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์  ME10
83 B6306182 นายอิทธิเชษฐ์ ไตรแป้นมะดัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
84 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE10
86 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE10
87 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering10
88 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME10
89 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE10
90 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง  TCE10
91 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering10
92 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว  Metallurgical Engineering10
93 B6306939 นายธนพร หนองคู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
94 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME10
95 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE10
96 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
97 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE10
98 B6307486 นายวงศกร เขตนอก  Metallurgical Engineering10
99 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A60
100 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE10
101 B6307561 นางสาวรัตติกาล จาตุมา  Environmental Engineering10
102 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering10
103 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี  Environmental Engineering10
104 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
105 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering10
106 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
107 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
108 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE10
109 B6307981 นางสาวพิชามญชุ์ ซ้ายยศ  Transportation And Logistics Engineering10
110 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE10
111 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE10
112 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE10
113 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี  Transportation And Logistics Engineering10
114 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME10
115 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
116 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE10
117 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์  CE10
118 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE10
119 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์  IE10
120 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี  CE10
121 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering10
122 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME10
123 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย  Transportation And Logistics Engineering10
124 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A60
125 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
126 B6309367 นางสาวธนารักษ์ ม่อมละมูล  Agricultural and Food Engineering10
127 B6309541 นางสาวอภิญญา จันทร์เพ็ง  ChemE10
128 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง  N/A60
129 B6309695 นางสาวชนากานต์ นครสูตร  Transportation And Logistics Engineering10
130 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE10
131 B6309763 นางสาวบุษยมาศ ใจบาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering10
133 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
134 B6309848 นายสหบดี สมสู่  PE10
135 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING10
136 B6310318 นายมนตรี รัตนสิทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
137 B6310523 นางสาวปุณยาพร สุวรรณศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
138 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE10
139 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา  EE10
140 B6310820 นายเทิดพิทักษ์ภูมิ ประทุมสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
141 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING10
142 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
143 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE10
144 B6310998 นางสาวกัญญพัชร ตาใจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
145 B6311148 นายวีรภัทร บาลพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
146 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง  Environmental Engineering10
147 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
148 B6311452 นางสาวกนกวรรณ แสงหม้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
149 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering10
150 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE10
151 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน  PE10
152 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE10
153 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering10
154 B6314842 นางสาวพฤกษา แสงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
155 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE10
156 B6314903 นางสาวมุรธาธร จันทะสี  Geological Engineering10
157 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE10
158 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering10
159 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE10
160 B6316914 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง  Metallurgical Engineering10
161 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน  PRECISION ENGINEERING10
162 B6317041 นางสาวพนิดา ชื่นตา  PE10
163 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering10
164 B6317225 นายกนกพล เตียวเจริญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
165 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE10
166 B6317317 นางสาวจุฑาลักษณ์ เจียรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
167 B6317324 นายธนโชติ ชมนาวัง  Metallurgical Engineering10
168 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท  ME10
169 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง  EE10
170 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์  CE10
171 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE10
172 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี  PE10
173 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ  EE10
174 B6317829 นางสาวมณฐกานต์ คำจันทร์  Metallurgical Engineering10
175 B6317843 นางสาวธัญจิรา ฉายสุริยา  CE10
176 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  N/A60
177 B6317959 นายณัฐดนัย ราชรักษ์  N/A10
178 B6318079 นางสาวธัญยรัตน์ กิตติรัตน์ธนา  Transportation And Logistics Engineering10
179 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
180 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง  Agricultural and Food Engineering10
181 B6318123 นายอนุรินทร์ ชาประสันต์  N/A10
182 B6318482 นางสาวสริตา สิงห์โท  Transportation And Logistics Engineering10
183 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร  EE10
184 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE10
185 B6318635 นายยศดา ปัญญาสาร  ChemE10
186 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์  ChemE10
187 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี  N/A60
188 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
190 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME10
191 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี  TCE10
192 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE10
193 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering10
194 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  Mechatronics Engineering10
195 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE10
196 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE10
197 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A60
198 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE10
199 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE10
200 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
201 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE10
202 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE10
203 B6321475 นางสาวสุภัสสร วิสัยหมั่น  N/A60
204 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering10
205 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE10
206 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A60
207 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE10
208 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering10
209 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME10
210 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME10
211 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE10
212 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา  ME10
213 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE10
214 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering10
215 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE10
216 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering10
217 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
218 B6322526 นางสาวนิตยารัตน์ วิรัมย์  N/A10
219 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์  Automotive Engineering10
220 B6322632 นางสาวพรไพลิน กลางบัว  N/A60
221 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering10
222 B6323684 นายศิวกร มงคลทรง  CE10
223 B6323790 นายเมธิชัย จำชาติ  IE10
224 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE10
225 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
226 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME10
227 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE10
228 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE10
229 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME10
230 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering10
231 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE10
232 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering10
233 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering10
234 B6326647 นางสาวณัฐชยา กฎมัจฉา  N/A10
235 B6326890 นางสาววิภาพร ติ๊กคล้าย  N/A10
236 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
237 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE10
238 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME10
239 B6327262 นางสาวปวรรัตน์ ไชยรัตน์  Geological Engineering10
240 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
241 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE10
242 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE10
243 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering10
244 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME10
245 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
246 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE10
247 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A60
248 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING10
249 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
250 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE10
251 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering10
252 B6327880 นางสาวปัณฑิตา บุตรเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
253 B6327934 นางสาววิลาสินี เงื่อนกลาง  Environmental Engineering10
254 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE10
255 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering10
256 B6328054 นายอัษฎางค์ รัตนชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
257 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering10
258 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
259 B6328153 นางสาววิชุดา คุ้มบัวลา  Transportation And Logistics Engineering10
260 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
261 B6328177 นางสาวพิชญา โตมาซา  CE10
262 B6328375 นางสาวปพัชญา อุปถัมภานันท์  CE10
263 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ  CE10
264 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME10
265 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering10
266 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
267 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
268 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม  ChemE10
269 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE10
270 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
271 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering10
272 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE10
273 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
274 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  Geological Engineering10
275 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
276 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering10
277 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering10
278 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์  Automotive Engineering10
279 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE10
280 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering10
281 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์  Automotive Engineering10
282 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE10
283 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
284 B6332617 นายปิยะนัฐ ภวภูตานนท์  Geological Engineering10
285 B6332624 นางสาวปิยะพร คาดีวี  Transportation And Logistics Engineering10
286 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE10
287 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME10
288 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
289 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ  IE10
290 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล  EE10
291 B6333096 นายวิษรุต อมาตยกุล  PE10
292 B6333195 นายสถาพร ทรัพย์สิน  Metallurgical Engineering10
293 B6333249 นายสิทธิศักดิ์ โคโตสี  CERAMIC ENGINEERING10
294 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering10
295 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE10
296 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่  CE10
297 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME10
298 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A60
299 B6333362 นางสาวอรวรรณ แซมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
300 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE10
301 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE10
302 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง  Transportation And Logistics Engineering10
303 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering10
304 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE10
305 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE10
306 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร  CE10
307 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ  IE10
308 B6334512 นางสาวพรนภา สุปติ  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.