รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6300074 นางสาวนารี สุณาพรหม  SPORTS SCIENCE10
2 B6312930 นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม  SPORTS SCIENCE10
3 B6312947 นายนนท์ณภัทร์ มานะทัต  SPORTS SCIENCE10
4 B6312954 นายธนกฤต สามเมือง  SPORTS SCIENCE10
5 B6312961 นายพัชรพล พันธ์สมบัติ  SPORTS SCIENCE10
6 B6312978 นายอภิณัฐ บุญแย้ม  SPORTS SCIENCE10
7 B6312985 นายธนพัฒน์ จันทบาล  SPORTS SCIENCE10
8 B6312992 นายธีรภัทธ์ สีหามาตย์  SPORTS SCIENCE10
9 B6313005 นายชิษณุพงศ์ สังขะวรรณ  SPORTS SCIENCE10
10 B6313029 นางสาวภัชราพรรณ เป็งเรือน  SPORTS SCIENCE10
11 B6313036 นายชัชญานนท์ แสนคำแก้ว  SPORTS SCIENCE10
12 B6313043 นายมโนธรรม ประทุมเขตต์  SPORTS SCIENCE10
13 B6313050 นางสาวอาทิตยา พันมะหา  SPORTS SCIENCE10
14 B6313081 นางสาวอารีรัตน์ เสกรัมย์  SPORTS SCIENCE10
15 B6313098 นายธนพล คันชนานนท์  SPORTS SCIENCE10
16 B6313104 นายกุลธวัช ศิริพรอดุลศิลป์  SPORTS SCIENCE10
17 B6313111 นางสาวณัฐวดี อุ่นศรี  SPORTS SCIENCE10
18 B6313128 นางสาววีรยา บุญแสง  SPORTS SCIENCE10
19 B6319786 นายธีรภัทร์ โพนเมืองหล้า  SPORTS SCIENCE10
20 B6319793 นายจารุเดช ประสานเชื้อ  SPORTS SCIENCE10
21 B6319809 นายณัฐวุฒิ พันไธสง  SPORTS SCIENCE10
22 B6319816 นางสาวศศิกานต์ ปฏิพันโด  SPORTS SCIENCE10
23 B6319823 นายพีรพงศ์ พิมพ์ไธสง  SPORTS SCIENCE10
24 B6320799 นายศิวกร คำนึงผล  SPORTS SCIENCE10
25 B6320805 นายหาญณรงค์ เรืองหงษา  SPORTS SCIENCE10
26 B6320812 นางสาวชลธิชา พละสิม  SPORTS SCIENCE10
27 B6329525 นางสาวมัทนี เวโรจน์วัฒนัน  SPORTS SCIENCE10
28 B6329532 นางสาวนฤมล พันต้น  SPORTS SCIENCE10
29 B6331375 นายเดชาพล สะสิธร  SPORTS SCIENCE10
30 B6331382 นายธนกฤต ศรีภา  SPORTS SCIENCE10
31 B6331405 นายธนากร เหินชัย  SPORTS SCIENCE10
32 B6331412 นายธีรโชติ แช่มกลั่น  SPORTS SCIENCE10
33 B6331429 นายวิทยา สุโขรัมย์  SPORTS SCIENCE10
34 B6334642 นายธิติธร ฤทธิ์เเสง  SPORTS SCIENCE10
35 B6335106 นางสาวเบญญาภา ซ่อนกลิ่น  SPORTS SCIENCE10
36 B6335113 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล  SPORTS SCIENCE10
37 B6335403 นายทัตเทพ เงินแท้  SPORTS SCIENCE10
38 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
39 B6335427 นางสาวภารดี ปิติพัฒน์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
40 B6336912 นางสาวธัญลักษณ์ เดชศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
41 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ  CPE40
42 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
43 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
44 B6216368 นายอภิชาติ ฟองชัย  CERAMIC ENGINEERING10
45 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE10
46 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A60
47 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE10
48 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE10
49 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE10
50 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE10
51 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
52 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering10
53 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ  EE10
54 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE10
55 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE10
56 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE10
57 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME10
58 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE10
59 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE10
60 B6303617 นางสาวพิจิตรา มิตรเจริญ  CE10
61 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE10
62 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน  Geological Engineering10
63 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE10
64 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
65 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
66 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
67 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE10
68 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
69 B6305451 นายวริศ พรมจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
70 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE10
71 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน  N/A10
72 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา  Geological Engineering10
73 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร  Metallurgical Engineering10
74 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
75 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร  ME10
76 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์  N/A10
77 B6306540 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
78 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา  N/A10
79 B6306700 นางสาวภาวิกา พันธ์สุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
80 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
81 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า  CE10
82 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE10
83 B6306809 นายศุภชัย เจริญ  CPE10
84 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์  ChemE10
85 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE10
86 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE10
87 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE10
88 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE10
89 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
90 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ  PRECISION ENGINEERING10
91 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง  CERAMIC ENGINEERING10
92 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering10
93 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์  N/A60
94 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE10
95 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
96 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering10
97 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE10
98 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE10
99 B6307813 นายนวนพ บัวระยับ  N/A60
100 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน  Transportation And Logistics Engineering10
101 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE10
102 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา  Automotive Engineering10
103 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A10
104 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE10
105 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล  Metallurgical Engineering10
106 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี  ME10
107 B6308933 นางสาวศิริลักษณ์ สวยรูป  PE10
108 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering10
109 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
110 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน  Automotive Engineering10
111 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE10
112 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ  EE10
113 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
114 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง  ME10
115 B6309374 นางสาวสุภชา ดวงใจ  PE10
116 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering10
117 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME10
118 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
119 B6309626 นายธัญวัฒน์ สาครไทย  Electronic Engineering10
120 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE10
121 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering10
122 B6309749 นางสาวปิยะธิดา แก้วเสน่ห์ใน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
123 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering10
124 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
125 B6310110 นางสาวปาริชาติ เจ้งฮ้อ  N/A10
126 B6310134 นายกิตติคุณ วรนาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
127 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE10
128 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
129 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
130 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering10
131 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
132 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE10
133 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE10
134 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE10
135 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
136 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering10
137 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering10
138 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE10
139 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE10
140 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
141 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE10
142 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE10
143 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี  CE10
144 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering10
145 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE10
146 B6316938 นายจารึก แย้มประดิษฐ์  N/A10
147 B6316990 นายอัษฎา วะรามิตร  Environmental Engineering10
148 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร  TCE10
149 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE10
150 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
151 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering10
152 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
153 B6317973 นางสาวณิชารีย์ ลีสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
154 B6318062 นางสาวทิพย์ตะวัน อาจศัตรู  Transportation And Logistics Engineering10
155 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE10
156 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
157 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ  N/A60
158 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน  IE10
159 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering10
160 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering10
161 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE10
162 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering10
163 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE10
164 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ  EE10
165 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
166 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE10
167 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING10
168 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering10
169 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE10
170 B6321093 นางสาวณัฐชยา ไวยลาภ  CE10
171 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง  N/A10
172 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering10
173 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
174 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE10
175 B6322311 นายชยานนท์ บัตรประโคน  N/A60
176 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา  ChemE10
177 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์  EE10
178 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE10
179 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์  Metallurgical Engineering10
180 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE10
181 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ  Automotive Engineering10
182 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A10
183 B6325817 นายธราดร ศิริจันดา  N/A10
184 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
185 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
186 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร  CE10
187 B6327033 นายทศพล ฉัตรชูเกียรติกุล  Transportation And Logistics Engineering10
188 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering10
189 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา  N/A60
190 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์  Electronic Engineering10
191 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE10
192 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา  Transportation And Logistics Engineering10
193 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE10
194 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE10
195 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช  ME10
196 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
197 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ  ChemE10
198 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A10
199 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์  ME10
200 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์  Automotive Engineering10
201 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
202 B6333324 นางสาวอนันยา เลื่อนลอย  Environmental Engineering10
203 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE10
204 B6333447 นายเอกพงศ์ วงซุย  Metallurgical Engineering10
205 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  EE10
206 B6334185 นายตะวัน กำจอน  Metallurgical Engineering10
207 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE10
208 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering10
209 B6334963 นายสันต์ภพ มณีเนตร  Metallurgical Engineering10
210 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
211 B6335694 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A60
212 B6335892 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  N/A10
213 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  Mechatronics Engineering10
214 B6337544 นายธนโชติ โสนอ่อน  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.