รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
2 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
3 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME10
4 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม  ChemE10
5 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE10
6 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME10
7 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering10
8 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE10
11 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง  EE10
12 B6305185 นายธวัชชัย บัวประทุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ  PE10
14 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
15 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด  CE10
17 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE10
19 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE10
21 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE10
22 B6308131 นางสาวสุภัสสร คงวิริยะกิจ  N/A10
23 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE10
24 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE10
25 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE10
26 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE10
27 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE10
28 B6321475 นางสาวสุภัสสร วิสัยหมั่น  N/A10
29 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering10
30 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE10
31 B6321994 นายกษิดิ์เดช มุสิกวงศ์  N/A10
32 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE10
33 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering10
34 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering10
35 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE10
36 B6326111 นางสาวปวิตรา มุธุขรรค์  N/A10
37 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering10
38 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
39 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering10
40 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE10
41 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
42 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME10
43 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ  IE10
44 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
45 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่  CE10
46 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE10
47 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
48 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.