รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering
2 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A
3 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE
4 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE
6 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE
7 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering
8 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE
9 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์  N/A
10 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา  N/A
11 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร  CE
12 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  Electronic Engineering
13 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering
14 B6307622 นายปรกรณ์ สุขพูนพร้อม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
15 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering
16 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์  Geological Engineering
17 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE
18 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล  Metallurgical Engineering
19 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME
20 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ  EE
21 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  CERAMIC ENGINEERING
22 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  EE
23 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE
24 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE
25 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering
26 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering
27 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร  Electronic Engineering
28 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE
29 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช  N/A
30 B6317638 นายสิทธิกรณ์ หอมเนียม  N/A
31 B6317652 นางสาวอัญมณี จันทร์แสง  Transportation And Logistics Engineering
32 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A
33 B6318123 นายอนุรินทร์ ชาประสันต์  N/A
34 B6318208 นายศุภกร ชลธี  N/A
35 B6319052 นายชยางกูร ทักษิโณ  ChemE
36 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE
37 B6321345 นายธนากร โชคพิมาย  N/A
38 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์  CE
39 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา  ChemE
40 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE
41 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE
42 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering
43 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา  N/A
44 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
45 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering
46 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE
47 B6331993 นายณฐพล บุญโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
48 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE
49 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  EE
50 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering
51 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING
52 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.