รายชื่อนศ.
รายวิชา601112 : MUSIC THERAPY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี  SPORTS SCIENCE10
2 B6200039 นายพชร สีหเนตร  SPORTS SCIENCE10
3 B6204587 นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์  SPORTS SCIENCE10
4 B6204624 นางสาวพัตร์พิมล ไพรัลย์ทาปลัด  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
5 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B6200367 นางสาวนารีรัตน์ มาสระน้อย  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
7 B6200411 นายเดชาพล แก้วคง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
8 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6230098 นางสาวจิดาภา พันธุรักษ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
12 B6234812 นางสาวสุภลักณ์ แก้วนาดอน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
13 B6313142 นางสาวพนิดา กองเมืองปัก  MANAGEMENT10
14 B6313159 นางสาวศิรภัสสร เกื้อการุณย์วงศ์  MANAGEMENT10
15 B6313289 นางสาวจิราพร แขมพิมาย  MANAGEMENT10
16 B6313432 นายทัศพล จันทร์ส่อง  MANAGEMENT10
17 B6313470 นายอภิสิทธิ์ สามพลกรัง  MANAGEMENT10
18 B6313661 นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์คำ  MANAGEMENT10
19 B6313685 นางสาวรุจิรา ดิษสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6313692 นางสาวจีรนันท์ ขวัญสำราญ  MANAGEMENT10
21 B6313708 นายกวิน วงศ์จอม  MANAGEMENT10
22 B6313753 นายอัครพล โค้งนอก  MANAGEMENT10
23 B6313760 นายวีรวิชญ์ ปีย์มนัสกุลธร  MANAGEMENT10
24 B6319830 นางสาวรุจิรา คำพาอินทร์  MANAGEMENT10
25 B6319847 นางสาวพิยดา จงกล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
26 B6320027 นางสาวรุ่งยุพา พิมพ์หนองเรือ  MANAGEMENT10
27 B6320744 นางสาวสุกัญญา แป้งสันเทียะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
28 B6320751 นางสาวนารีรัตน์ ดวงประภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
29 B6323660 นายโกศล จันทร์กล้า  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
30 B6329587 นางสาวพรรณราย โกสุมาศ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
31 B6329686 นางสาวณาราญา เรกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
32 B6330965 นางสาวกณิศา มีสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
33 B6330972 นางสาวกันตา ขำโคกสูง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
34 B6331023 นายธรรมธัช พุ่มเข็ม  MANAGEMENT10
35 B6331054 นางสาวนภิสา ควรสำโรง  MANAGEMENT10
36 B6331085 นายปพน คุญานนท์  MANAGEMENT10
37 B6331092 นางสาวปรีญารัตน์ โกกิลารัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
38 B6331153 นางสาวรมย์ชลี ที่อุปมา  MANAGEMENT10
39 B6331214 นางสาวศรัญธร ศรีเธาว์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
40 B6331221 นางสาวศิรินทร ลือเทพ  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
41 B6050023 นางสาวปาณิสรา เกษมชัยศิริสันติ์  FOOD TECHNOLOGY40
42 B6050702 นางสาวกุลนิษฐ์ ธิเขียว  FOOD TECHNOLOGY10
43 B6051372 นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6052393 นางสาวชนมน ปานาง  FOOD TECHNOLOGY40
45 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6137953 นางสาวปภัสสร สุขสอาด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6138059 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
49 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
50 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
51 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
52 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์  CME40
53 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์  Electronic Engineering10
54 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด  Geological Engineering10
55 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น  Geological Engineering10
56 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
57 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering10
58 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE10
59 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE10
60 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering10
61 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
62 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ  Mechatronics Engineering40
63 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
64 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering10
65 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
66 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE40
67 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
68 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE40
69 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering10
70 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering10
71 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE40
72 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค  Transportation And Logistics Engineering10
73 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE40
74 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE40
75 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE10
76 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
77 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE40
78 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering10
80 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE40
81 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
82 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
83 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE40
84 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE40
85 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE40
86 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE10
87 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
88 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
89 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
90 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE10
91 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering10
92 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
93 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
94 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
95 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE40
96 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง  CPE10
97 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE10
98 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering10
100 B6019037 นางสาวเกษวณิช เอียดจุ้ย  Transportation And Logistics Engineering10
101 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE10
102 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
103 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
104 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE10
105 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE10
106 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
107 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์  CPE10
108 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE40
109 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง  Mechatronics Engineering10
110 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร  Mechatronics Engineering10
111 B6101596 นางสาวฐิติกัลยา ผลกระโทก  Mechatronics Engineering10
112 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา  Mechatronics Engineering10
113 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์  Mechatronics Engineering10
114 B6101671 นางสาวชุลีพร ฟักคำ  Mechatronics Engineering10
115 B6101718 นางสาวศิริภาพร มุมอภัย  Mechatronics Engineering10
116 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ  Mechatronics Engineering10
117 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์  Mechatronics Engineering10
118 B6101824 นายฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล  Mechatronics Engineering10
119 B6101954 นางสาวปิยะดา แสงปัสสา  Mechatronics Engineering10
120 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา  Mechatronics Engineering10
121 B6102067 นายพุฒิพงศ์ คงคะสินธุ์  Mechatronics Engineering10
122 B6102074 นายธีรพันธ์ คำมาพันธ์  Mechatronics Engineering10
123 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว  Mechatronics Engineering10
124 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา  Mechatronics Engineering10
125 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering10
126 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง  Mechatronics Engineering10
127 B6102319 นายรุจิกร โมราศิลป์  Mechatronics Engineering10
128 B6102326 นายภัทรกร แย้มสาย  Mechatronics Engineering10
129 B6102357 นายพัชรพล วงษ์ประดิษฐ์  Mechatronics Engineering10
130 B6102371 นายจิรวัฒน์ เวชวิทย์วรากุล  Mechatronics Engineering10
131 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา  Mechatronics Engineering10
132 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน  Electronic Engineering10
133 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี  CERAMIC ENGINEERING10
134 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล  CE10
135 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE10
136 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง  CE10
137 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE10
138 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE10
139 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม  TCE10
140 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
141 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
142 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย  EE10
143 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ  TCE10
144 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
145 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE10
146 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า  CE10
147 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE10
148 B6105013 นายสัจกร จันทอง  CE10
149 B6105198 นายธนากร จิตตะโส  CE10
150 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE10
151 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ  CE10
152 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE10
153 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี  Electronic Engineering10
154 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE10
155 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE10
156 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต  Electronic Engineering10
157 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข  CE10
158 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE10
159 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE10
160 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก  Electronic Engineering10
161 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์  CE10
162 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE10
163 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน  CE10
164 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา  IE10
165 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
166 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE10
167 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE10
168 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
169 B6108571 นายนันทวัฒน์ แน่กลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
170 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE10
171 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
172 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน  IE10
173 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม  Agricultural and Food Engineering10
174 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE10
175 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME10
176 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering10
177 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง  Metallurgical Engineering10
178 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ  Electronic Engineering10
179 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE10
180 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์  TCE10
181 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME10
182 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE10
183 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE10
184 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE10
185 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา  TCE10
186 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE10
187 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
188 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
189 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE10
190 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE10
191 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE10
192 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering10
193 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE10
194 B6113100 นายวงศธร ราชูธร  TCE10
195 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE10
196 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE10
197 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
198 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE10
199 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering10
200 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE10
201 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE10
202 B6115005 นายวิษณุ สมาน  PE10
203 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์  TCE10
204 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE10
205 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์  CE10
206 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE10
207 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE10
208 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE10
209 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE10
210 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ  CE10
211 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE10
212 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE10
213 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering10
214 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE10
215 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว  Electronic Engineering10
216 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE10
217 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
218 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE10
219 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
220 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE10
221 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม  Electronic Engineering10
222 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
223 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE10
224 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ  Mechanical Engineering10
225 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย  Mechanical Engineering10
226 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE10
227 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว  TCE10
228 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม  CERAMIC ENGINEERING10
229 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE10
230 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering10
231 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ  TCE10
232 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE10
233 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering10
234 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
235 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE10
236 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
237 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
238 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย  Mechatronics Engineering10
239 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering10
240 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม  Mechatronics Engineering10
241 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
242 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
243 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
244 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์  Mechanical Engineering10
245 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE10
246 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
247 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน  Mechatronics Engineering10
248 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง  Mechatronics Engineering10
249 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering10
250 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ  Mechatronics Engineering10
251 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง  Mechatronics Engineering10
252 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง  Mechatronics Engineering10
253 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง  Mechatronics Engineering10
254 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว  Mechatronics Engineering10
255 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา  Mechatronics Engineering10
256 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
257 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
258 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE10
259 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE10
260 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE10
261 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE10
262 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE10
263 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering10
264 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ  PE10
265 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering10
266 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  PE10
267 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE10
268 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น  Environmental Engineering10
269 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  Agricultural and Food Engineering10
270 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE10
271 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม  Environmental Engineering10
272 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE10
273 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์  Mechatronics Engineering10
274 B6229818 นายวรพล นานาวรรณการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
275 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
276 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท  Mechatronics Engineering10
277 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร  Mechatronics Engineering10
278 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด  Mechatronics Engineering10
279 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี  Mechatronics Engineering10
280 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี  Mechatronics Engineering10
281 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING10
282 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
283 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา  Mechatronics Engineering10
284 B6239121 นายเจตนิพิฐ สุตโรจประจักษ์  PRECISION ENGINEERING10
285 B6239435 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
286 B6239442 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน  Agricultural and Food Engineering10
287 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
288 B6310141 นายพันธกานต์ แสนลี  N/A10
289 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง  Mechatronics Engineering10
290 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร  Mechatronics Engineering10
291 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง  Mechatronics Engineering10
292 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด  PRECISION ENGINEERING10
293 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  Mechatronics Engineering10
294 B6324568 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มสูงเนิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
295 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
296 B6329907 นายทรงวุฒิ ไชปัญญา  Mechatronics Engineering10
297 B6331467 นายไอซ์ พูนผล  PRECISION ENGINEERING10
298 B6331566 นายชาคร วันเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
299 B6331610 นายภูตะวัน อาจหาญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
300 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING10
301 B6334925 นายปวินวิท แก่นสาร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
302 B6336271 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด  PRECISION ENGINEERING10
303 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING10
304 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
305 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING10
306 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING10
307 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING10
308 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING10
309 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
310 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING10
311 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ  PRECISION ENGINEERING10
312 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
313 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
314 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
315 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
316 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING10
317 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
318 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
319 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
320 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
321 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
322 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
323 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
324 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
325 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
326 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
327 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
328 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
329 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
330 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
331 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
332 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
333 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
334 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
335 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
336 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
337 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
338 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
339 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
340 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
341 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
342 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
343 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
344 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
345 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
346 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
347 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
348 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
349 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
350 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
351 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
352 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
353 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
354 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
355 B6070090 นางสาวณัฐชญาภรณ์ เหมแดง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
356 B6070670 นางสาวรักษาพร หัดกล้า  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
357 B6071158 นางสาวจัตตารีย์ คุณชื่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
358 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน  INFORMATION SCIENCE10
359 B6073206 นางสาวชุติกาญจน์ ทองสุก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
360 B6073589 นางสาวปลายฟ้า ถะเถิงพรมราช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
361 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
362 B6074241 นายกุลชาติ กระมลฉ่ำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
363 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
364 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์  INFORMATION SCIENCE10
365 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
366 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม  INFORMATION SCIENCE10
367 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง  INFORMATION SCIENCE10
368 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง  INFORMATION SCIENCE10
369 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน  INFORMATION SCIENCE10
370 B6122355 นางสาวดวงดาว ฉิ่งสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
371 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
372 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี  INFORMATION SCIENCE10
373 B6122485 นายวีรพงษ์ เทียบเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
374 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
375 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์  INFORMATION SCIENCE10
376 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล  INFORMATION SCIENCE10
377 B6122881 นางสาวรุจรวีวรรณ โฉสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
378 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
379 B6123116 นายชนาธิป อุดมทวี  INFORMATION SCIENCE10
380 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
381 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
382 B6123352 นายจิรายุ ศิริชัยคีรีโกศล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
383 B6123369 นางสาววิรวรรณ ภูมิพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
384 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
385 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
386 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
387 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
388 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
389 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์  INFORMATION SCIENCE10
390 B6134235 นายธีรภัทร สีหาราช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
391 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
392 B6137199 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
393 B6137243 นายชิดชันษา วรชิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
394 B6236885 นายณัฐวุฒิ เอี่ยมไธสง  INFORMATION SCIENCE10
395 B6236939 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
396 B6236946 นายตรีภพ ขันอาษา  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.